Nu pågår projektet "Det akademiska värdet av mobilitet" som Universitets- och högskolerådet (UHR) genomför på uppdrag av regeringen från 2016 till 2018. Projektet är en utveckling och fördjupning av "The Academic Value of Mobility" som avslutades i april 2016. Syftet med båda projekten är att öka antalet studenter i Sverige som väljer att läsa delar av sin utbildning utomlands.

Uppdragets syfte och målsättning

EU har satt som mål att 20 procent av de studenter i Sverige som tar examen från högre utbildning ska läsa delar av sin utbildning utomlands år 2020. Idag ligger den siffran på 15 procent.

"Det akademiska värdet av mobilitet" resulterade i flera förslag till åtgärder för att öka den utgående studentmobiliteten. Några av förslagen testas som pilotprojekt vid sju olika lärosäten.

Syftet är att bidra till att öka andelen utresande studenter från Sverige. För att uppnå detta mål fördjupar och utvidgar projektet testerna, med fokus på att tydliggöra vilken roll utlandsstudier kan fylla i att uppnå olika utbildningars mål.

Det pågående projektet har främst två fokusområden; reguljär studievägledning samt integrering av lärandemål som gäller internationalisering i kurs- och utbildningsplaner.

"Det akademiska värdet av mobilitet" leds av Anders Ahlstrand och Annika Ghafoori vid Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor. I arbetet deltar också en intern projektgrupp, en extern expertgrupp samt Euroguidance.

Intern projektgrupp

Jari Rusanen och Jöns Ahlén, Avdelningen för internationellt samarbete

Nina Ahlroos, Avdelningen för antagning och studentstöd och Euroguidance

Yolanda Brännström, Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning

Eva Holmestig, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor

Extern referensgrupp

Bitte Söderberg Roth, Örebro universitet

Robin Moberg, Universitetskanslersämbetet

Janerik Lundquist, Linköpings universitet

Per Warfvinge, Lunds universitet

Anna-Lena Paulsson, Karolinska Institutet

Helen Elvstrand, Linköpings universitet

Linda Gerén, SUHF

Linn Svärd och Patrik Henriksson, SFS

Eva Skytt, Uppsala universitet

Projektet finansieras främst av EU-kommissionen inom programmet Erasmus+ och pågår från den 15 maj 2016 till den 14 maj 2018.

Det akademiska värdet av mobilitet, 2014-2016

Under 2014-2016 genomförde UHR projektet ”Det akademiska värdet av mobilitet”. Projektet var i huvudsak finansierat av EU-kommissionen och avslutades den 30 april 2016.

Tre lärosäten deltog i pilotprojektet som bland annat resulterade i rapporten "Åtgärder för att öka antalet utbytesstudenter". Rapporten, som har tagits fram under våren 2016, presenterar rekommendationer och har spridits i flera olika sammanhang, framförallt under konferensen Kvalitetsdrivet den 20-21 april 2016.

Rapporten, PDF

De piloter som deltog i projektet var "Proaktiv studievägledning" vid Örebro universitet, "Proaktiv studievägledning samt lärandemål som inkluderar internationella och interkulturella aspekter" vid Linköpings universitet samt "Proaktiv studievägledning samt lärandemål som inkluderar internationella och interkulturella aspekter samt inrättande av mobilitetsfönster" vid Lunds universite

Bakgrund

Enligt UKÄ så tillbringade 14 procent av de svenska studenter som tog examen 2012/13 en del av studietiden utomlands. Detta trots att en rad undersökningar, exempelvis Ungdomsbarometern 2015, visar att det finns ett stort intresse för utlandsstudier bland studenterna. EU:s mobilitetsmål är att mobiliteten ska uppgå till 20 procent senast 2020 vilket är bakgrunden till att regeringen tillsammans med UHR nu startar ett projekt för att öka den utgående studentmobiliteten.  

I Bologna Implementation Report 2012, anges, förutom personliga skäl, två huvudsakliga hinder för mobilitet; dels läroplan/studieorganisation, dels brist på information och uppmuntran. Hinder kan även utgöras av studentens familjesituation, personliga relationer, rädsla för att missa delar av studierna på hemmaplan, att studierna ska ta längre tid, att det är svårt att kombinera med studierna hemma samt bristande stöd från egna lärosätet. Fakta hämtat från Living and learning – Exchange studies abroad, UHR, Cimo, SIU, 2013.

Undersökningar visar också att många studenter ser personlig utveckling som det viktigaste mervärdet av utbytesstudier, snarare än dess akademiska värde. De ser inte på vilket sätt utbytesstudierna passar in i studierna hemmavid. De befarar också att det kostar pengar och att det försenar studierna.

Projektet finansierades främst av EU-kommissionen inom programmet Erasmus+. Kommissionen kan inte hållas ansvarig för innehållet eller användandet därav.

Kontakt

Anders Ahlstrand
E-post: anders.ahlstrand@uhr.se

Annika Ghafoori
E-post: annika.ghafoori@uhr.se

Delfinansierat av EU-kommissionen Logotyp för Erasmus+

Senast uppdaterad: 17 september 2020