Lyssna

Forum för internationalisering

Forums uppdrag var att underlätta internationalisering av den svenska högskolan. Det ersätts av Plattform för internationalisering.

Forum för internationalisering skapades i slutet av 2008 på Utbildningsdepartementets initiativ. Syftet var att förbättra samordningen mellan de svenska myndigheter och organisationer som berörs av och kan påverka universitetens och högskolornas internationalisering. Under 2022 ersattes Forum för internationalisering av en ny samverkansorganisation: Plattform för internationalisering.

Forum för internationalisering verkade för att undanröja hinder för internationalisering av högre utbildning i Sverige. I forumet utbytte deltagarna erfarenheter, inventerade möjligheter och arbetade tillsammans för att undvika sådana problem. Forumets uppgift vart att underlätta samordning av de berörda myndigheternas och organisationernas arbete. Deltagarna träffades två till tre gånger per år och arbetet samordnades av Universitets- och högskolerådet.

Kontakt

Anders Ahlstrand
E-post: fornamn.efternamn@uhr.se
Telefon 010-470 04 59

Organisationer som ingick i Forum för internationalisering

 • Centrala studiestödsnämnden (CSN)
 • Justitiedepartementet
 • Representanter för universitet och högskolor nominerade av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
 • Näringsdepartementet
 • Migrationsverket
 • Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
 • Svenska institutet
 • Sveriges förenade studentkårer (SFS)
 • Universitets- och högskolerådet (UHR)
 • Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
 • Utbildningsdepartementet
 • Utrikesdepartementet

Senast uppdaterad: 22 maj 2023