Lyssna

Projekt och uppdrag

Här hittar du information om projekt och uppdrag som UHR ansvarar för.

Nationellt prov för grundläggande behörighet

På regeringens uppdrag tar UHR fram ett nationellt behörighetsprov som ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet kommer att testas och utvärderas under en försöksverksamhet 2022 och 2023.

Läs mer om uppdraget att ta fram ett nationella behörighetsprov

Integrationsprojekt

Erkännande av utländsk utbildning ‒ ett verktyg för integration?

I ett flerårigt projekt undersöker UHR hur myndighetens bedömningar av utländska utbildningar bidrar till integration på arbetsmarknaden.

Läs mer om integrationsprojektet

Högskolepedagogisk utveckling

Under begreppet Högskolepedagogisk utveckling har UHR samlat resurser och informtion för de två regeringsuppdragen Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning.

Högskolepedagogiskt lyft

Inom det här uppdraget ska UHR främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. UHR ska bland annat ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå och fördela medel för utvecklingsinsatser.

Kvalitet i distansutbildning

UHR har genomfört en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Syftet var att främja utvecklingen av lärosätens långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning.

Läs mer om de två uppdragen: Högskolepedagogisk utveckling

Utveckla studieinformationen 

UHR har i uppdrag att underlätta till välavvägda studieval genom att informera om studier och utbildningar på högskolenivå. Genom ett tillägg i regleringsbrevet för 2022 ska UHR utveckla och tillgängliggöra den informationen genom olika insatser.

Läs mer om uppdraget att utveckla studieinformationen

Ämnesbetyg i antagning till högskolestudier

I och med att ämnesbetyg kommer att införas i gymnasial utbildning från och med 1 juli 2025 har Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ta fram föreskrifter för särskild behörighet, men också tillämpningar och anpassningar för antagningssystemet.

Läs mer om UHR:s arbete med anpassningar för ämnesbetygen

Europauniversitet

UHR har fått i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningarna för svenska universitet och högskolor att delta i Europauniversitet. I uppdraget ingår att följa pågående processer kring bland annat juridisk form för Europauniversitet och en gemensam europeisk examensmärkning. Ett annat område rör hur universitets och högskolors deltagande i Europauniversitet finansieras i andra länder och i relation till respektive lands finansieringsmodell för universitet och högskolor. Vid behov ska UHR samråda med UKÄ och uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2024.

Läs mer om Europauniversiteten

Senast uppdaterad: 16 mars 2023