Projekt och uppdrag

Här hittar du information om projekt och uppdrag som UHR ansvarar för.

Automatiskt erkännande i det europeiska utbildningsområdet

Universitets- och högskolerådet, som Sveriges ENIC-NARIC-kontor, deltar under 2023–2025 i det europeiska projektet Automatic Recognition in the EEA 2025, AR25. Projektet består av fem delprojekt och totalt medverkar 11 organisationer från 13 länder.

Projektet Automatiskt erkännande i det europiska utbildningsområdet

Främja ansvarsfull internationalisering inom utbildnings-, forsknings- och innovationssamarbeten

Regeringen har gett UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer och förslag på stöd för kunskaps- och erfarenhetsutbyten för att främja ansvarsfull internationalisering på svenska lärosäten. 

Mer om regeringsuppdraget om ansvarsfull internationalisering

Nationellt prov för grundläggande behörighet

På regeringens uppdrag har UHR tagit fram ett nationellt behörighetsprov som ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier. Provet genomfördes under en försöksverksamhet 2022 och 2023 och kommer att utärderas under våren 2024. Därefter beslutar regeringen om en eventuell fortsättning.

Mer om uppdraget att utveckla ett nationellt behörighetsprov

Integrationsprojekt

Erkännande av utländsk utbildning ‒ ett verktyg för integration?

I ett flerårigt projekt undersöker UHR hur myndighetens bedömningar av utländska utbildningar bidrar till integration på arbetsmarknaden.

Mer om integrationsprojektet

Högskolepedagogisk utveckling

Under begreppet Högskolepedagogisk utveckling har UHR samlat resurser och information för de två regeringsuppdragen Högskolepedagogiskt lyft och Kvalitet i distansutbildning.

Högskolepedagogiskt lyft

Inom det här uppdraget ska UHR främja ett gemensamt högskolepedagogiskt utvecklingsarbete mellan universitet och högskolor. UHR ska bland annat ansvara för erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå och fördela medel för utvecklingsinsatser.

Kvalitet i distansutbildning

UHR har genomfört en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Syftet var att främja utvecklingen av lärosätens långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning.

Mer om de två uppdragen inom högskolepedagogisk utveckling

Studie av kapacitetsutveckling för hållbar utveckling inom tre utbytes- och stipendieprogram

2021‒2024 genomför UHR en studie av individuell och institutionell kapacitetsutveckling i Sverige och partnerlandet inom Linnaeus-Palme (LP), Minor Field Studies (MFS) och Praktikantprogrammet. Uppföljningen gör vi för att lära oss mer om programmens effekter för de organisationer och personer som deltar i programmen. Projektet består av tre delstudier.

Mer om studien av kapacitetsutveckling för hållbar utveckling inom tre utbytes- och stipendieprogram

Utveckla och samordna studieinformationen  

UHR har i uppdrag att underlätta till välavvägda studieval genom att informera om studier och utbildningar på högskolenivå. Genom ett tillägg i regleringsbrevet för 2023 ska UHR fortsätta att utveckla och samordna informationen genom olika insatser.

Mer om uppdraget att utveckla och samordna studieinformationen

Ämnesbetyg i antagning till högskolestudier

I och med att ämnesbetyg kommer att införas i gymnasial utbildning från och med 1 juli 2025 har Universitets- och högskolerådet i uppdrag att ta fram föreskrifter för särskild behörighet, men också tillämpningar och anpassningar för antagningssystemet.

Mer om UHR:s arbete med anpassningar för ämnesbetygen

Europauniversitet

UHR har fått i uppdrag att kartlägga och analysera förutsättningarna för svenska universitet och högskolor att delta i Europauniversitet. I uppdraget ingår att följa pågående processer kring bland annat juridisk form för Europauniversitet och en gemensam europeisk examensmärkning. Ett annat område rör hur universitets och högskolors deltagande i Europauniversitet finansieras i andra länder och i relation till respektive lands finansieringsmodell för universitet och högskolor. Vid behov ska UHR samråda med UKÄ och uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2024.

Mer om Europauniversiteten

Validering av kompetens

Flera myndigheter samarbetar för att informera om möjligheten till att validera sin kompetens, inför studier eller arbete. Universitets och högskolerådet har i uppdrag att främja validering inom högre utbildning.

Validering – få papper på kompetensen

Webbportal för studenthälsovården

Stockholms universitet, Linköpings universitet och Universitets- och högskolerådet (UHR) har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en gemensam webbportal för studenthälsovården. Syftet är att stärka studenthälsovårdens arbete med att främja studenternas psykiska och fysiska hälsa och öka förutsättningarna för en god och trygg studietid. Förstudien ska redovisas senast den 1 november 2022 och uppdraget med att ta fram webbportalen ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Mer om uppdraget att utveckla en gemensam webbportal för studenthälsovården

Senast uppdaterad: 12 juni 2024