De flesta kvalifikationer som är reglerade enligt svensk författning är inplacerade i referensramar. Referensramarna ger information om vad en person med en kvalifikation på en viss nivå förväntas veta, förstå och kunna göra.

I Sverige finns en referensram för samtliga kvalifikationer, SeQF, och en referensram för högskoleexamina, Bolognaramverket. Båda dessa referensramar har en motsvarighet på europeisk nivå. I bilden visas hur nivåerna i de svenska referensramarna förhåller sig till varandra och till nivåerna i den europeiska referensramen EQF och på vilken nivå svenska författningsreglerade kvalifikationer är placerade. Klicka i bilden för att få mer information om referensramar, nivåer och kvalifikationer. Alla svenska författningsreglerade kvalifikationer syns inte i bilden.