Utlåtandet visar att en person har en utbildning som är avslutad med examen. Det visar också vilken svensk examen och utbildningsnivå som utbildningen närmast kan jämföras med.

Utlåtandet skickas som ett dokument med digital certifiering och inte som ett pappersutskick. Har du ett pappersutlåtande sedan tidigare så är det fortfarande giltigt.

Läs mer om det digitala utlåtandet och hur du ser att dokumentet är äkta.

Utlåtande över gymnasieutbildning

Du som har en avslutad utländsk gymnasieutbildning och ansöker om bedömning, kan i bedömningen att se om din utbildning ger grundläggande behörighet för studier på universitet och högskola eller om det är en gymnasial yrkesutbildning som inte ger behörighet.

Om din gymnasieutbildning ger tillträde till högre utbildning så ger den oftast även särskild behörighet i vissa ämnen, då står det också i bedömningen.

Utlåtandet kan du använda för att veta vad du behöver komplettera din utbildning med innan du studerar vidare. Du kan också använda det som komplement till dina utbildningsdokument och CV när du söker arbete.

Läs mer om särskild behörighet på Antagning.se

Exempel på utlåtande över en utländsk gymnasieutbildning (pdf)

Utseendet på utlåtandet och viss del av innehållet ändrades 12 januari 2022.

Utlåtande över eftergymnasial yrkesutbildning

UHR bedömer utländsk eftergymnasial yrkesutbildning som har avslutas med en examen, mot svenska yrkeshögskoleexamina. Det finns två examina inom yrkeshögskolan i Sverige:

  • Yrkeshögskoleexamen, SeQF 5
  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, SeQF 6

Erkända eftergymnasiala yrkesutbildningar, på minst ett halvt års heltidsstudier, som inte slutar i en examen i utbildningslandet bedöms mot svensk eftergymnasial yrkesutbildning. Utbildningen innebär inte en bedömning mot en svensk examen utan mot en utbildningsnivå.

UHR bedömer även utländska kvalifikationer nivåplacerade på Europas referensram för kvalifikationer (EQF) mot svenska kvalifikationer placerade på Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) nivå 5 och 6.

Exempel på utlåtande över en utländsk eftergymnasial yrkesutbildning (pdf)

Utseendet på utlåtandet och viss del av innehållet ändrades 12 januari 2022.

Utlåtande över akademisk utbildning

Om du har en akademisk examen eller en yrkesinriktad examen beskriver utlåtandet den utländska utbildningen, det vill säga var du har studerat, vilken examen du har, hur lång utbildningen var, vad utbildningen ger tillträde till i utbildningslandet och vilken nivå den ligger på i utbildningslandet och jämför den utländska utbildningen med en svensk examen. I en kommentar beskriver vi bland annat vad den utländska utbildningen har för inriktning (innehåll) och syfte.

I första hand jämför UHR din utbildning med en svensk examen. Vi nämner även SeQF-nivån på den motsvarande svenska examen. I vissa fall finns ingen motsvarande examen i den svenska examensordningen eller så finns det väsentliga skillnader mellan utbildningarnas innehåll, syfte, nivå, läranderesultat eller omfattning. Då kan UHR i undantagsfall erkänna en utbildning som motsvarande ett års studier på grundnivå, på avancerad nivå eller på forskarnivå.

I andra fall kan UHR inte erkänna din utbildning alls. Istället för ett utlåtande får du då information om anledningen till det. Om det är möjligt hänvisar vi även vidare till andra myndigheter och organisationer.

Utlåtandet innebär att UHR har bedömt att den utländska utbildningen vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund och att examen har motsvarande syfte och plats i det utländska utbildningssystemet som den svenska examen. Det kan dock finnas skillnader i innehållet. Inga högskolepoäng anges, varken för utbildningen som helhet eller för delkurserna.

I en kommentar ges översiktlig information om utbildningens inriktning, syfte och annat som kan vara relevant. För närmare information om innehållet i utbildningen måste du gå direkt till ämnesförteckningen.

Exempel på utlåtande över en utländsk akademisk utbildning (pdf)

Utseendet på utlåtandet och viss del av innehållet ändrades 12 januari 2022.

Kommentar i utlåtandet

Exempel på information som lämnas i kommentaren är om utbildningen är tydligt yrkes- eller forskningsinriktad, om det ingår ett examensarbete eller praktik. Två utbildningar inom samma ämnesområde kan vara helt olika och ha olika syfte. I vissa länder finns dubbla system inom högre utbildning där man kan gå antingen teoretiska utbildningar vid universitet eller mer praktiska utbildningar, med omfattande inslag av handledd praktik, vid andra typer av lärosäten. Kommentaren i utlåtandet ger en förklaring i sådana fall.

Variationer mellan olika utbildningar

Bedömningen innebär ingen exakt överensstämmelse - i många utbildningar finns vissa kurser med anknytning till samhällsförhållanden, lagar och förordningar i utbildningslandet. Sådana skillnader kan kompenseras med studier eller relevant yrkesverksamhet. Även inom Sverige varierar innehållet i utbildningar beroende på var och när man har studerat.

Utlåtandet är inte en examen

Erkännandet och utlåtandet innebär inte att du får en svensk examen. Utlåtandet är tänkt att vara en vägledning för arbetsgivare. Det kan också fungera som en vägledning för svenska universitet och högskolor om du söker till en svensk utbildning. Men utlåtandet ger ingen information om hur många svenska högskolepoäng som din utländska utbildning motsvarar.

Utlåtandet kan överklagas

Du kan överklaga Universitets- och högskolerådets bedömning. Börja överklagandet med "Till förvaltningsrätten” och skicka till Registrator, Universitets- och högskolerådet, Box 4030, 171 04 Solna eller till e-postadress registrator@uhr.se

Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit till UHR senast inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om ditt överklagande kommit in för sent kommer det att avvisas. 

När du skriver för att överklaga ska du alltid uppge:

  • ditt namn
  • vilket beslut du vill överklaga (ange gärna ärendenummer eller bifoga en kopia)
  • tydligt skriva vilken ändring av beslutet du vill ha
  • din adress, telefonnummer och e-postadress.  

Om du har överklagat i rätt tid, kommer skrivelsen att skickas vidare från Universitets- och högskolerådet till förvaltningsrätten tillsammans med en kopia av det överklagade beslutet och de handlingar som har legat till grund för beslutet. 

Tänk på att utbildningsväsendet skiljer sig åt mellan olika länder och det innebär att en utländsk utbildning ibland inte uppfyller de kriterier som efterfrågas i den svenska motsvarigheten.

Bedömning utan dokument

Om du saknar dokumentation över delar eller hela din utländska eftergymnasiala utbildning kan du ansöka om att få en beskrivning av din utländska utbildningsbakgrund från UHR istället för ett utlåtande.

En beskrivning skiljer sig från ett utlåtande över utländsk utbildning eftersom den baseras på de uppgifter du anger i ansökan samt på den kunskap och referensmaterial som UHR har om utbildning från det land där du har studerat. I ett utlåtande över utländsk utbildning har UHR också granskat de faktiska utbildningsdokumenten och bedömt om de är äkta. Läs mer om vem som kan söka om en beskrivning av sin utländska utbildningsbakgrund och hur man går tillväga.

Exempel på beskrivning av utländsk utbildningsbakgrund (pdf)

Senast uppdaterad: 19 september 2022