Lyssna

Hantering av personuppgifter vid bedömning

För att kunna hantera din ansökan om bedömning behöver UHR behandla dina personuppgifter. UHR ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Därför hanterar vi personuppgifter

UHR bedömer utländska utbildningar för att underlätta när en person vill söka till en högskoleutbildning eller söka arbete. Detta uppdrag framgår av vår instruktion (5-6 §§ förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet). Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för hanteringen av personuppgifter vid bedömning av utländsk utbildning är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1 e dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § dataskyddslagen).

Mottagare av uppgifter

Det är endast medarbetare hos UHR som är mottagare av uppgifterna. Vi kan dock för att verifiera dina uppgifter behöva ta kontakt med en skola där du studerat tidigare och den ansvariga myndigheten i det land där du fått din utbildning.

Överföring av uppgifter till tredje land

Uppgifterna kan komma att överföras till tredje land om det är nödvändigt för att verifiera de uppgifter du lämnat i din ansökan.

Arkivering och gallring (lagringstid)

UHR är som statlig myndighet skyldig att följa arkivlagen. Detta innebär att allmänna handlingar hos oss som huvudregel ska bevaras. För att få gallra allmänna handlingar krävs stöd i en föreskrift från Riksarkivet. Vilka bestämmelser som gäller för varje enskilt register framgår av vår arkivredovisning.

De registrerades rättigheter

Rätt att få information

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns om dig hos oss och hur vi behandlar dessa.

Rätt att begära rättelse

Du har även rätt att begära rättelse, till exempel rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter. Med hänsyn till bestämmelserna i arkivlagen har vi inte möjlighet att radera uppgifter om dig om det inte finns stöd i en gallringsföreskrift.

Rätten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten) med dina klagomål.

Allt du skickar in blir allmän handling

Allt du skickar in till oss blir en så kallad allmän  handling, som kan begäras ut av allmänheten och massmedier.

Om någon begär ut uppgifterna gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, helt eller delvis.

UHR:s dataskyddsombud

Kontakta gärna vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@uhr.se, om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Senast uppdaterad: 20 januari 2021