Arbetet för att nå de utbildningspolitiska målen följs upp

Eurydikenätverket har granskat hur utbildningspolitiken i Europa bidrar till EU:s utbildningsmål. Rapporten "Structural indicators för monitoring education and training systems in Europe 2022" ger en översikt över de senaste sju årens reformer inom förskola, grundläggande färdigheter, tidiga avhopp från utbildning, högre utbildning och digitala kompetenser.

I år presenteras även indikatorer för reformer som stöder utvecklingen av digital kompetens i Europas skolor. Urvalet av indikatorer baseras på de strategiska prioriteringarna i EU-kommissionens handlingsplan för digital utbildning 2021–2027.

Politiskt fokus på förskolan

För att fler barn ska gå i förskolan har några länder genomfört reformer för platsgaranti. Sverige och flera andra länder har gjort förskoleundervisning obligatorisk. Irland, Italien, Malta och Finland har gjort reformer för att stärka undervisningskvaliteten i förskolan. Flera länder har nya eller uppdaterade läroplaner med nya kunskapsmål. En del länder har infört specifika stödåtgärder för barns språkutveckling. Deltagandet i svenska förskolor är högt men det fattas utbildade förskolelärare.

Svårigheter att uppnå grundläggande färdigheter

De senaste tio åren har andelen lågpresterande elever ökat i hela EU. En femtedel av eleverna saknar tillräckliga färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap. De flesta länderna i Europa mäter elevers färdigheter genom nationella prov och erbjuder centralt stöd till skolor. Trots goda utbildningsresultat över lag har Sverige en utmaning med likvärdighet i utbildningen. Social och etnisk segregation ökar i svenska skolor, även om vi fortfarande ligger under EU-genomsnittet.

Få reformer inom högre utbildning

Inom högre utbildning handlar reformerna främst om att bredda rekryteringen genom nya strategier med kvantitativa mål eller genom att erkänna tidigare informellt eller icke-formellt lärande. Länderna i Europa behöver fortfarande göra mer för att främja breddad rekrytering och öka deltagandet i högre utbildning.

Rapporten Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe – 2022 (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 29 november 2023