Avgifter och studiestöd: Norden och Malta sticker ut

I vilka europeiska länder är det gratis att studera på högskolan? Vilka länder har högst terminsavgifter? Vilket ekonomiskt stöd erbjuds studenter och har alla samma rätt till stöd? Varje år presenterar Eurydikenätverket en rapport som beskriver och jämför de olika regler för avgifter och studiestöd som finns i Europa.

Rapporten ”National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2018/2019” visar att samtliga europeiska länder erbjuder sina studenter någon form av ekonomiskt stöd, som till exempel bidrag eller lån. Vanligast är att länderna endast ger ekonomiskt bidrag till studenter med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Till skillnad från universitet och högskolor i Sverige tar europeiska universitet också ofta ut terminsavgifter för inhemska studenter. Hur stora terminsavgifterna är varierar. Rapporten visar att ungefär en fjärdedel av de offentligt finansierade universitetsutbildningarna kostar över 1 000 euro per år. Sverige, Danmark, Finland och Malta sticker ut jämfört med övriga länder, för sina låga eller inga avgifter kombinerat med relativt höga studiebidrag.

Rapporten omfattar 28 EU-medlemsstater samt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet.

Eurydikerapporten Fees and Support in Higher Education - Final report (pdf)

Övrigt:

Information på Studera.nu om finansiering av utlandsstudier

CSN:s information om studier utomlands

Information på Studera.nu om utländska utbildningar med ”godtagbar standard"

Eurydike förklarar utbildningssystem i Europa

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Senast uppdaterad: 15 februari 2023