Vilken digital kompetens får elever genom sin utbildning idag? Har lärare tillräckliga kunskaper när det gäller användandet av digital teknik och hur utvärderas elevers digitala kompetens? Nu kan du läsa Eurydikerapporten ”Digital Education at School in Europe” på svenska.

Ladda ner rapporten "Högskolestudier – intresse, planer och finansiering" (pdf)

Rapporten visar att ungefär hälften av Europas olika utbildningssystem undervisar om digitalisering som ett separat obligatoriskt undervisningsämne. Där är Island ett av de länder med högst antal undervisningstimmar.

I Sverige är undervisningen istället integrerad både i läroplanen och i andra undervisningsämnen. Svenska elever får till exempel undervisning i programmering i samband med matematik- och tekniklektioner. Och alla lärare ska ta ansvar för stärkt digital källkritik.

Lärares utbildning och kompetensutveckling

Rapporten tar också upp utvecklingen av lärares kompetenser, både som del i lärarutbildningen och fortsatt under arbetslivet. I en majoritet av länderna ingår digitala färdigheter i lärarutbildningen och i ungefär hälften av länderna är kompetensutveckling i ämnet obligatoriskt.

Många pågående reformer

Slutligen ger rapporten viss inblick i aktuella nationella strategier och policyer för digital utbildning i skolan. Det visar sig att många länder just nu reformerar sina läroplaner i syfte att stärka elevers digitala kompetens i likhet med den reform Sverige genomförde 2017. Då beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Till rapporten "Eurydike – Digital utbildning i skolan i Europa" (pdf)

Till den ursprungliga rapporten ”Digital Education at School in Europe” (på engelska, pdf)

Sammanfattning av rapporten ”Digital Education at School in Europe” (på engelska, pdf)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Mer information

Kontakta utredarna Madelen Charysczak eller Linnea Möller, enheten för utredning och analys av internationella frågor i Visby.
Telefon: 010-470 03 00
E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 24 mars 2021