Lyssna

Europas unga behöver bättre kunskaper i informatik

I Eurydikenätverkets rapport ”Informatics education at school in Europe” analyseras vilken undervisning i bland annat programmering elever i grund- och gymnasieskolan får. Rapporten tar också upp vad som görs för att öka flickors intresse för datavetenskap och om lärarna har tillräcklig kompetens att undervisa i ämnena.

EU har 2021–2027 en handlingsplan för att bättre anpassa utbildningssystemen i Europa till den digitala tidsåldern. Där prioriteras bland annat digitala utbildningssystem. Därför behöver Europa dels utveckla digitalt utbildningsinnehåll och digitala lärmetoder, dels utbilda lärare och undervisande personal för att stärka deras digitala förmågor.

Utbildningsinnehållet förnyas

Rapporten publiceras på engelska och bygger på data från 2020/2021 från 39 europeiska utbildningssystem. Den visar att i en större andel än två tredjedelar av utbildningssystemen har det genomförts eller pågår arbete med att reformera och uppdatera utbildningsinnehåll. Många länder har även infört separata utbildningsämnen. Oftast handlar det om att eleverna lär sig programmering och algoritmer. Datorsystem, nätverk, gränssnittet människa/system, design och utveckling samt modellering och simulering är andra exempel.

Digital kompetens redan i grundskolan

De flesta grundskolorna i Europa lär ut digital kompetens inom ett separat obligatoriskt ämne, som informatik eller datavetenskap. Eleverna börjar med programmering redan i grundskolan. Men även andra ämnen kan ha informatikrelaterade mål i kursplanen. I Sverige har grund- och gymnasieskolan fått nya skrivningar i enskilda kursplaner – skolan ska stärka elevernas digitala kompetens. I grundskolan har framför allt teknik- och matematikämnena fått programmering som ett tydligt inslag.

Lärarna behöver vidareutbildning

Lärarna behöver förstås ha rätt kompetens för att undervisa i ämnena. Vad gäller det är Tjeckien, Estland, Irland och Kroatien goda exempel. De har genomfört omfattande stödåtgärder när läroplaner och lärarutbildningar uppdaterats. Svenska lärares kunskaper är däremot ofta inte tillräckliga, trots flera utbildningsinsatser. En kvalitetsgranskning från Skolinspektionen 2020 visade att programmering inte alltid kom med i matematikundervisningen för årskurserna 4–6. En delförklaring var att lärare inte fått den kompetensutveckling som behövs.

Satsa på program och tävlingar för flickor

De flesta av de undersökta länderna har inte genomfört några nationella insatser för att få fler flickor att välja datavetenskapliga ämnen. Ett fåtal utbildningssystem har visat att det går att nå flickor genom att satsa på specifika program och tävlingar för kvinnliga elever samt insatser för att ”prova på” eller genom att ge vägledning. Men mer behövs för att väcka de europeiska elevernas intresse för informatik och datavetenskapliga ämnen.

Rapporten Informatics education i school in Europe (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023