Eurydike: Löner för lärare och rektorer i Europa 2018/2019

Lärarlönerna ökade blygsamt i de flesta europeiska länder. Under de senaste fem åren kan man dock se att ingångslönerna höjts betydligt i flera länder, även i Sverige enligt Eurydikerapporten ”Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2018/2019”. Rapporten ger en översikt över lönerna för lärare och skolledare inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Lärarnas lönenivå är normalt relaterad till landets ekonomi och de högsta lönerna finns i länder med hög BNP per capita. De högsta lärarlönerna återfinns därmed i Danmark, Island, Luxemburg, Lichtenstein och Norge och Schweiz. Sverige tillhör ett av få länder där lärarlönerna ligger under BNP per capita.

I Sverige ökar lärares löner i snitt med 32 procent under yrkeslivet. Detta är dock lägre än i de flesta andra europeiska länder. Även övriga nordiska länder ligger lägre än EU-snittet.

I allmänhet tjänar lärare på högre undervisningsnivåer mer. Så även i Sverige. Dock är skillnaden inte lika markant som i exempelvis Finland.

Lärarlöner fortsatt utmaning i Sverige

Enligt den utbildningsöversikt för Sverige som EU-kommissionen publicerade i september 2019 är de svenska lärarlönerna betydligt lägre än lönerna för andra heltidsarbetande personer med högskoleexamen. De låga lönerna och den begränsade löneutvecklingen försvårar, enligt EU-kommissionen, rekryteringen av lärare i Sverige och gör även erfarna lärare mindre tillfredsställda med sin arbetssituation.

Rektorers löner beror på skolans storlek

För skolledare varierar lönerna i de flesta utbildningssystem beroende på skolans storlek och förutsättningar. Procentuell skillnad mellan lägsta och högsta lön som skolledare får kan gå från cirka 8 procent på Malta till mer än 148 procent i Storbritannien (Nordirland). De minsta löneskillnaderna, under 25 procent, finns bland annat i Sverige och Danmark.

I Sverige är löneskillnaderna mellan rektorer och lärare större än i många andra europeiska länder. Störst skillnader mellan lärares och skolledares löner är det i den tysktalande delen av Belgien, Irland, Italien, Ungern, Rumänien och Storbritannien.

Lagstadgade löner jämfört med utbetalda

Rapporten visar också hur löneutvecklingen för lärare och skolledare sett ut över tid och jämför de lagstadgade lönenivåerna med de löner som betalas ut. Den innehåller uppgifter för 42 europeiska utbildningssystem och, förutom jämförelser, även faktablad med siffror för respektive land eller utbildningssystem.

Eurydikerapporten ”Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2018/2019” (7 mb, pdf).

Uppgifterna till Eurydikerapporten om lärarlöner har samlats in gemensamt av Eurydike- och NESLI-nätverken, där Sverige representeras av UHR och Skolverket.

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023