Eurydikerapport: Utbildning i Europa, utvecklingen 2015–2020

Vilka reformer har förbättrat elevers grundläggande färdigheter och hur ser deltagandet i högre utbildning ut? I Eurydikerapporten ”Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020” kan du läsa om utveckling och reformer för utbildning i Europa under de senaste fem åren.

Omslag Eurydikerapporten Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020Flera reformer för ökat deltagande i förskolan har genomförts. I en del länder har det handlat om att säkerställa platsgaranti medan andra har gått steget längre – däribland Sverige - och gjort det obligatorisk för barn att delta i förskoleundervisning ett eller flera år innan grundskolan. Även reformer i syfte att stärka kvaliteten på förskoleundervisningen har genomförts. Lettland och Irland har till exempel höjt kompetenskraven för förskolepersonalen. I en del länder har nya eller uppdaterade läroplaner med nya kunskapsmål antagits.  Även specifika stödåtgärder för barns språkutveckling har införts på flera håll.

Få reformer inom högre utbildning

Inom högre utbildning har relativt få reformer genomförts. Vissa länder, till exempel Österrike, har infört kvantitativa mål för att öka deltagandet och förbättra resultat bland underrepresenterade grupper. Andra länder, till exempel Finland, har tagit bort kvantitativa mål. Generellt finns mer arbete att göra för att främja breddad rekrytering och deltagande i högre utbildning i Europa.

Eurydikerapporten ”Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020” (pdf)

Ingår i utbildningsöversikt

Varje år sedan 2015, publicerar Eurydike-nätverket resultat om hur ländernas utbildningspolitik bidrar till EU:s utbildningsstrategi för 2020. Den årliga uppföljningen görs utifrån över 35 fastställda indikatorer inom sex utbildningspolitiska områden: förskola, grundläggande färdigheter, tidiga avhopp, högre utbildning, anställningsbarhet efter utbildning och internationell mobilitet.

Rapporten är en del av utbildningsöversikten, EU-kommissionens viktigaste årliga rapport om utbildning i EU, som publicerades den 2 november 2020 och som även innehåller landspecifika rapporter.

Rapporten Education and Training Monitor EU analysis 2020, volume 1 på Europeiska kommissionens webbplats (på engelska)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023