Integration av flyktingar och asylsökande inom högre utbildning har hög prioritet i Tyskland

Att främja flyktingars och asylsökandes tillträde till högre utbildning gynnar såväl individer som värdländer. Den nya Eurydikerapporten ”Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe”, ger en samlad bild över olika strategier i Europa för att integrera asylsökande och flyktingar i högre utbildning.

Vilken roll spelade högre utbildning i hanteringen av flyktingkrisen i Europa under 2015 och 2016? Många av de personer som sökte sig till Europa var mellan 18 och 34 år, det vill säga i en ålder då många påbörjar eller avslutar sina studier inom högre utbildning.

Eurydike-rapporten är uppdelad i två delar; Den första presenterar ett urval av indikatorer på migrationsströmmar, den andra delen ger en översikt över politik och strategier i 35 europeiska länder för integration av asylsökande och flyktingar i högre utbildning.

Strategi i Tyskland

Tyskland är det land i Europa som har genomfört de mest omfattande åtgärderna. En tysk, nationell strategi från 2015 beskriver insatser för integration av asylsökande och flyktingar i det tyska högre utbildningssystemet och en särskild myndighet, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), står för samordningen.

Huvudfokus i den tyska strategin är att underlätta vägen till högre utbildning för de asylsökande och flyktingar som är motiverade och har förmåga att studera, eller som tidigare har studerat inom högre utbildning innan de kom till Tyskland. 

För att underlätta integrationen har Tyskland genomfört flera åtgärder för att erkänna kvalifikationer och tidigare lärande, överbryggningsprogram, vägledning och rådgivningstjänster samt ekonomiskt stöd.

I Sverige har fokus legat på insatser inom bedömning och validering för att integrera flyktingar och asylsökande i högre utbildning.

Rapporten Integrating Asylum Seekers and Refugees into Higher Education in Europe (pdf)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Senast uppdaterad: 13 januari 2023