Utbildningsåtgärder bidrar till ukrainska flyktingars integration

På grund av kriget i Ukraina har människor flytt till de europeiska grannländerna. Många av dem är barn och ungdomar. Utbildning är viktig för att de ska må bra och integreras. De europeiska länderna har vidtagit flera åtgärder för att tillgodose utbildningsbehoven, men psykosociala behov måste också uppmärksammas. Det visar två Eurydikerapporter.

Rapporten "Supporting refugee learners from Ukraine in schools in Europe" (på engelska) fokuserar på några av de strategier och åtgärder som utbildningsmyndigheter i Europa har arbetat fram för att hjälpa skolor att integrera ukrainska elever.

Riktar sig till fler nyanlända 

Det omfattar nya strategier och åtgärder som specifikt riktar sig till ukrainska elever men också sådant som riktar sig till alla nyanlända elever, oavsett ursprungsland. Rapporten bygger vidare på resultat från 2019 års rapport "Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe: National policies and measures". Den nya rapporten innehåller också aktuell information från en undersökning av de länder som ingår i Eurydikenätverket (utom Ungern och Serbien). Referensår är läsåret 2021/2022.

Integration i högre utbildning är central

För att erbjuda flyktingarna stödåtgärder och underlätta integrationen i samhället är självklart också högre utbildning central. Förutom erkännande av akademiska kvalifikationer är andra åtgärder, till exempel språkträning, ekonomiskt stöd och reserverade studieplatser nödvändiga för att stödja flyktingars tillgång till högre utbildning i medlemsländerna.

Stöd till icke-ukrainska studenter som flytt

Rapporten "Supporting refugee learners from Ukraine in higher education in Europe" (på engelska) fokuserar specifikt på viktiga strategier för att hjälpa lärosäten att integrera ukrainska studenter. Det innefattar både åtgärder som riktar sig till ukrainska nyanlända flyktingar och åtgärder som riktar sig till icke-ukrainska studenter som studerade vid ett ukrainskt högre lärosäte före den ryska invasionen. Rapporten bygger delvis på resultat från tidigare Eurydikerapporter om högre utbildning, till exempel "Bologna Process Implementation Report" (2020) och "Integrating asylum seekers and refugees into Higher Education in Europe: National policies and measures" (2019). Rapporten ger aktuell information från en undersökning av de länder som ingår i Eurydikenätverket (utom Ungern och Serbien). Även för denna rapport är referensåret läsåret 2021/2022.

Supporting refugee learners from Ukraine in schools in Europe (pdf)

Supporting refugee learners from Ukraine in higher education (pdf)

Integrating students from migrant backgrounds into schools in Europe: National policies and measures 2019 (pdf).

Bologna Process Implementation Report 2020 (pdf)

Integrating asylum seekers and refugees into Higher Education in Europe: National policies and measures 2019 (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023