Lyssna

Lärarlönerna ökar blygsamt i Europa

Eurydikerapporten ”Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2020/2021” ger en översikt över lönerna för lärare och skolledare inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Den visar att lärarnas löner fortsätter att öka i de flesta europeiska länder. Men ökningen är i många fall blygsam.

Rapporten innehåller uppgifter för 39 europeiska utbildningssystem, och förutom jämförelser mellan länder finns också faktablad med siffror för respektive land eller utbildningssystem. Uppgifterna om lärarlöner har samlats in gemensamt av Eurydikenätverket och OECD-nätverket NESLI, där Sverige representeras av UHR och Skolverket.

Omslag på Eurydikerapporten Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2020/2021

Lönerna ligger ofta över BNP per capita

Att lärarnas löner ökar kan bero på politiska reformer, kollektivavtal eller justering av löner på grund av ökade levnadskostnader. De högsta lönerna finns i länder med hög BNP per capita, till exempel de nordiska länderna. Lärares löner ligger ofta över BNP per capita. I sju av länderna som undersökts ligger dock lärarlönerna på samtliga skolstadier under BNP per capita. Hit hör Sverige, Norge och Estland. Den bästa löneutvecklingen under perioden (2014/2015 till 2020/2021) har lärare i Bulgarien haft. Sämst var det i Norge där lönerna minskade med mellan 3,7 och 19,3 procent beroende på skolstadium.

Nordiska lärare har sämre löneutveckling än EU-genomsnittet

Ingångslönerna varierar mellan olika länder. De högsta (köpkraftsjusterade) ingångslönerna har Tyskland, Luxemburg och Schweiz, medan de lägsta finns i Albanien, Lettland och Slovakien. Även löneutvecklingen varierar starkt mellan länder. Ingångslönen kan attrahera nya lärare till yrket men möjligheten till snabb löneutveckling är också viktig. I Sverige ökar lärares löner i snitt med drygt 32 procent under yrkeslivet. Det är lägre än i de flesta andra europeiska länder. Även övriga nordiska länder har lägre löneutveckling än EU-genomsnittet.

Skolledares löner beror på skolans storlek

Rektorers och skolledares löner är normalt beroende av skolstorlek, ju större skola desto högre löner kan man förenklat säga. I en del länder spelar också skolstadium in och självklart även skolledares erfarenhet och ansvarsnivå. I Sverige är löneskillnaderna mellan rektorer och lärare större än i många andra länder.

Rapporten Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2020/2021 (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023