Eurydike: Löner för lärare och rektorer i Europa 2019/2020

Lärares löner fortsätter att öka något i de flesta europeiska länder. Eurydikerapporten ”Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2019/2020” ger en översikt över lönerna för lärare och skolledare inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Ökningen av lönerna kan bero på politiska reformer, kollektivavtal eller en justering av löner på grund av ökade levnadskostnader.

Rapporten analyserar utvecklingen av lärar- och skolledarlöner mellan 2018/19 och 2019/20. I Sverige ökade lärarlönerna med cirka tre procent beroende på skolstadium. Lönerna för skolledare ökande mellan en och sju procent beroende på skolstadium. Löneökningen i Sverige beror delvis på ett långsiktigt regeringsinitiativ för att höja lärarlönerna, Lärarlyftet, som inleddes 2016.

Högre lärarlöner i länder med hög BNP

De högsta lönerna finns i länder med hög BNP per capita. Hit hör Sverige liksom övriga nordiska länder. Lärares löner ligger ofta över BNP per capita. I en fjärdedel av länderna ligger dock lärarlönerna under BNP per capita, och hit hör bland andra Sverige, Norge och Island.

Ingångslönerna varierar kraftigt mellan länderna. Sverige, Finland, Island och Norge hör till de länder som har jämförelsevis höga ingångslöner. Högsta ingångslönerna har Danmark, Tyskland, Luxemburg, Schweiz och Liechtenstein. 

Stora skillnader i löneutveckling

Möjligheten till löneutveckling varierar kraftigt mellan olika länder. Även om ingångslönen är viktig för att attrahera nya lärare till yrket påverkar också möjligheten till snabb löneutveckling läraryrkets attraktivitet. I Sverige ökar lärares löner i snitt med 32 procent under yrkeslivet. Detta är dock lägre än i flertalet andra europeiska länder. Även övriga nordiska länder ligger lägre än EU-genomsnittet, men i Danmark, Norge, Finland och Island är den genomsnittliga löneutvecklingen snabbare än i Sverige.

Stor löneskillnad mellan lärare och rektorer i Sverige

Rektorernas löner är normalt beroende av skolans storlek, i en del länder också av skolstadium. I Sverige är löneskillnaderna mellan rektorer och lärare större än i många andra länder. Störst är skillnaden dock i Italien där den lagstadgade lägsta rektorslönen är dubbelt så hög som en lärarlön efter 15 års lärarerfarenhet.

Rapporten innehåller uppgifter för 38 europeiska utbildningssystem, och förutom jämförelser mellan länder innehåller den även faktablad med siffror för respektive land eller utbildningssystem.

Eurydikerapporten Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2019/2020 (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 16 februari 2023