Mångfald och inkludering måste vara självklart i skolan

Jämlikhet och inkludering är grundläggande principer för Europeiska unionen och finns inskrivna i EU-fördraget. De är även viktiga aspekter för det europeiska utbildningsområdet. Eurydikenätverket har nu tagit fram en rapport som visar hur utbildningssystem i Europa arbetar med att kompensera för elevers skilda förutsättningar och motverka att elevgrupper diskrimineras.

De senaste årens internationella undersökningar visar på ökade skillnader i elevers kunskapsutveckling och att det finns en korrelation mellan kunskapsutveckling och andra faktorer som har att göra med bland annat etnicitet, socio-ekonomisk bakgrund och funktionsnedsättning.

Rapporten belyser diskrimineringsrisker

Eurydikenätverket har nu tagit fram rapporten "Promoting diversity and inclusion in schools in Europe" som visar hur utbildningssystem i Europa arbetar med att kompensera för elevers skilda förutsättningar och motverka att elevgrupper diskrimineras. Den fokuserar särskilt på elever som har störst sannolikhet att uppleva svårigheter och/eller diskriminering i skolor, till exempel flickor eller pojkar, elever med invandrarbakgrund, etnisk och religiös bakgrund, HBTQI+-personer och elever med särskilda undervisningsbehov eller funktionshinder.

Skolorna missar uppföljning

Rapporten visar att elever med funktionsnedsättning eller utländsk bakgrund är de som oftast upplever sig diskriminerade i skolor runt om i Europa. Dock är det många länder som inte följer upp eventuell diskriminering i skolan och därmed saknar dessa uppgifter.Omslag

Värdegrundsfrågor behöver synas i läroplanen

För att skapa verkligt inkluderande utbildningsmiljöer som lämpar sig för alla elever måste skolor integrera mångfald och inkludering genom undervisningsinnehåll, metoder och i skolans vardag. Att värdegrundsfrågor är inkluderade i läroplaner är viktiga förutsättningar för att öka trygghet i undervisningen och skolmiljön i stort. Alla europeiska utbildningssystem har läroplaner som behandlar frågor som rör mångfald och inkludering och nästan hälften av dem har de senaste åren, precis som Sverige, skärpt formuleringar, vilket är viktiga förutsättningar för att stärka det arbetet framåt.

Mer stöd och finansiering behövs

Gemensamma utmaningar som rapporten pekar på är dock att lärare behöver ytterligare stöd och utbildning för att hantera inkluderande klassrum och att europeiska utbildningsystem saknar tillräcklig finansiering för att skolor ska kunna anställa tillräckligt med stödpersonal. I rapporten finns det exempel på hur andra länder arbetar med att dels få fler behöriga lärare med annan bakgrund, dels att kompetensutveckla de lärare som redan arbetar i skolan.
 

Ladda ner rapporten på Eurydikes webbplats: Promoting diversity and inclusion in schools in Europe

Ladda ner tabellbilaga: Policy data tables (excel)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2023