Så integreras elever med invandrarbakgrund i Europa

Hur arbetar EU:s olika länder för att främja integrationen av elever med invandrarbakgrund i grund- och gymnasieskolan? Hur organiserar man skolgången? Vilka riktlinjer finns för att främja elevers språkutveckling, inlärning och välmående? Årets första Eurydikerapport ”Integrating Students from migrant backgrounds into schools in Europe” jämför 42 europeiska utbildningssystem.

Den första delen av rapporten är en jämförande analys av ländernas övergripande strategier och insatser för elever med invandrarbakgrund. I den andra delen av rapporten analyseras mer ingående integrationspolitiken i tio utvalda utbildningssystem, däribland det svenska.

Läs till exempel om vilka rättigheter och skyldigheter elever med invandrarbakgrund har i Danmark, hur man kartlägger nyanländas elevers kunskaper i Spanien, vilka länder förutom Sverige som har kursplan i modersmålsundervisning, synen på interkulturell undervisning i Frankrike och Tyskland och vilket stöd lärare och rektorer får i integrationsarbetet.

Rapportens källor

Rapporten bygger på policydokument från 42 utbildningssystem i Europa, aktuell forskningslitteratur, och statistiska analyser. Rapporten fokuserar på elever med invandrarbakgrund i vid bemärkelse. I studien definieras elever med invandrarbakgrund som nyanlända, första-, andragenerationens eller återvändande invandrarbarn och ungdomar. Både bakgrund och rättslig ställning kan variera för eleverna med invandrarbakgrund i rapporten. De kan vara medborgare, invånare, asylsökande, flyktingar, ensamkommande barn eller papperslösa. De kan ha vistats i landet kort eller lång tid, och de får eller kanske inte har rätt att delta i landets formella utbildningssystem. Invandringen kan ha skett från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU. 

Eurydikerapporten Integrating Students from migrant backgrounds into schools in Europe (pdf)

Sammanfattning av rapporten Integrating Students from migrant backgrounds into schools in Europe (pdf)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Senast uppdaterad: 15 februari 2023