Utmaning att nå kunskapsmålen i matematik och naturvetenskap

EU:s mål är att andelen europeiska 15-åringar med bristande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap senast 2030 ska vara lägre än 15 procent. I den här Eurydikerapporten undersöks vad utbildningsmyndigheter i Europa gör för att stärka elevernas motivation, höja prestationen och hjälpa dem som halkar efter.

Rapporten, som är skriven på engelska men har sammanfattning på svenska, bygger på de senaste PISA-undersökningarna, som visar att endast ett litet antal europeiska länder når målet inom matematik och naturvetenskap. Rapporten väger samman kvalitativa Eurydikedata om nationell politik och lagstiftning i 39 europeiska utbildningssystem och kvantitativa data från flera studentundersökningar. Sverige ligger på tolfte plats, även om resultaten bör tolkas med viss försiktighet.

Fler lärare och mer fortbildning behövs

Det är över lag brist på lärare i matematik och naturvetenskap och behovet av mer professionell utveckling är stort inom dessa områden. Coronapandemin har också haft stor negativ inverkan på elevernas inlärning. Trots det har bara hälften av utbildningssystemen infört extra inlärningsstödjande åtgärder.

Förslag på åtgärder för inlärning och motivation

Rapporten ger nya insikter om vad utbildningsmyndigheter över hela Europa kan göra för att stärka elevernas motivation, öka prestationerna och hjälpa dem som hamnar på efterkälken, särskilt inom matematik och naturvetenskap. Det visar på vikten av att avsätta tillräcklig undervisningstid, att ge rätt inlärningsstöd i tid, säkerställa att det finns specialiserad lärarutbildning och systematiskt övervaka elevernas prestationer. Det ges också flera exempel på hur läroplanerna i matematik och naturvetenskapliga ämnen kan främja reflektion och relatera till elevernas liv.

Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools (pdf)

Eurydike – utbildning i Europa

Eurydike är ett stöd för dig som vill veta mer om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa. Eurydikenätverket samordnas av EU och UHR är nationellt kontor i Sverige.

Senast uppdaterad: 3 april 2023