En ny kartläggning från Plint bekräftar positiva effekter av internationell student- och forskarmobilitet och att det finns många olika möjligheter till finansiering. Kartläggningen visar också på förändringar i efterfrågan och att programmen som finansierar mobilitet behöver fortsätta att anpassas för att möta målgruppernas behov.

Illustration internationell mobilitet

Internationella utbyten inom högre utbildning och forskning har länge varit prioriterat i Sverige, då det bidrar till positiva effekter på individ- organisations- och systemnivå som tillsammans stärker Sveriges konkurrenskraft. Plints arbetsområde för mobilitet har låtit Ramboll genomföra en kartläggning över vilka finansieringsmöjligheter för utresande internationell mobilitet som erbjuds studenter, forskare och personal på lärosäten i Sverige.

Kartläggningen synliggör en stor bredd av finansieringsmöjligheter för internationell mobilitet. Trots att det positiva mervärdet av utbyten och mobilitet, som bekräftas av kartläggningen, framgår det också att efterfrågan minskar inom flera program som finansierar mobilitet.
Några omvärldsfaktorer som påverkar intresset för fysisk mobilitet är:

1. Utvecklingen av en digital möteskultur
2. Miljödebatten om flygresor
3. Ett alltmer osäkert geopolitiskt läge

Flera finansiärer har anpassat programmens utformning för att bättre matcha de ändrade förutsättningarna. Till exempel erbjuds i större utsträckning kortare utbyten och blandad mobilitet genom att kombinera fysisk och virtuell mobilitet. Vissa program ger även tilläggsersättning för deltagare som väljer att resa mer klimatvänligt. Av kartläggningen framgår det att dessa anpassningar behöver fortsätta att utvecklas, i linje med de individuella behov som finns.

Olika aktörer som arbetar med mobilitet behöver också stärka sitt arbete med att kommunicera de fördelar och möjligheter som följer av internationell mobilitet.

Kartläggningen kan även vara till stöd för finansiärer för att synliggöra det utbud som finns samt för en dialog om hur program kan utformas för att locka olika målgrupper.

Rapport – Kartläggning finansiering av internationell mobilitet (pdf)

Bilaga: Sammanställning över program 2024-03-01 (excel)