Det är vanligt att internationella studenter och personal nekas att öppna bankkonto i svenska banker på grund av för strikt tolkning av penningtvättslagen. Detta är ett hinder för internationalisering av högre utbildning och forskning. Plint kommer att gå vidare med frågan och påtala problemet för så många relevanta instanser som möjligt.

I slutet av augusti träffade Plint representanter för Konsumenternas Bank- och finansbyrå angående svårigheterna för internationella studenter, forskare och lärare att öppna betalkonto i svenska banker. Syftet med mötet var att diskutera och försöka hitta lösningar på problemen för utländska studenter, forskare och lärare att öppna betalkonto i svenska banker.

Ett utbrett problem

Arbetsområdet Mobilitet skickade i våras ut en enkät för att få siffror på det annars så välkända problemet. Av de 37 lärosäten som svarade på enkäten angav 84 procent att de har upplevt att internationella studenter har förvägrats eller haft andra större utmaningar att öppna bankkonto under det senaste året. Vidare svarade 65 procent att de har upplevt motsvarande problem för internationellt rekryterad personal.

- Vår förhoppning var att Konsumenternas Bank- och finansbyrå skulle kunna hjälpa till i att försöka hitta en lösning på frågan. Det visade sig att företrädare för byrån var väl medvetna om problemet och att de hade redogjort för problemen till relevanta aktörer under en lång tid utan att en lösning har uppnåtts. Av de ärenden de hanterar rör runt hälften rätten till betalkonto och dessa ärenden ökar också i antal, säger Magnus Hallbåter från Plints arbetsområde mobilitet.

Två lagar står emot varandra

Att det är så vanligt att internationella studenter och personal nekas att öppna ett konto trots att bestämmelserna i betaltjänstlagen stipulerar att konsumenter har rätt att öppna konto med grundläggande betaltjänster beror till stor del på en strikt tolkning av penningtvättslagen. Det är alltså två lagar som står emot varandra, där penningtvättslagen övertrumfar betaltjänstlagen i bankernas tillämpning. Det gör det till ett svårlöst problem.

Förutom att problemet drabbar individen medför det också merarbete för lärosäten vilka måste stödja individen i dialogen med banken/och eller söka hitta speciallösningar för individen när den nekats att öppna betalkonto. Särskilt graverande är det merarbete som svenska myndigheter (som merparten av lärosätena ju är) måste lägga på detta för att kunna betala ut löner till sin anställda personal. I förlängningen påverkas även Sverigebilden negativt, då lärosäten riskerar att framställas som byråkratiska och ogästvänliga. Detta motverkar de satsningar som görs med talangattraktion, vars syfte är att locka kompetenta studenter, forskare och personal till Sverige.

Trots den ganska dystra slutsatsen var det ett bra möte. Konsumenternas Bank- och finansbyrå underströk behovet av att lyfta problemet i många olika sammanhang och till olika aktörer. Som det ser ut nu utesluts personer från det reguljära banksystemet men de har fortfarande behov av att använda pengar. Frågan är om syftet med penningtvättslagen uppnås genom att personer som utesluts från det reguljära banksystemet hanterar stora mängder kontanter eller hittar andra kreativa lösningar för sina behov. En problematik som utredningen Staten och betalningarna (SOU 2023:16) också pekade på. 

Fortsätter att driva frågan

Plint kommer att gå vidare i frågan och göra just det som Konsumenternas bank- och finansbyrå lyfte upp, dvs att påtala problematikenen för så många relevanta instanser som möjligt. Problemet är ett hinder för internationaliseringen av högre utbildning och forskning.

Mer om Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en stiftelse som ger enskilda personer oberoende fakta och vägledning inom bank och finans. Därutöver identifierar och analyserar den konsumenternas problem och vidarebefordra dem till olika myndigheter, företag och branschorganisationer. Målet är att skapa långsiktigt bättre förutsättningar för alla konsumenter på den finansiella marknaden. Oberoende fakta och vägledning för dig som konsument finns på Konsumenternas bank- och finansbyrås webbplats. 


Läs mer om regelverket för penningtvätt på Svenska institutet mot penningtvätt (SIMPT) webbsida. De har för närvarande en öppen konsultation om en reviderad vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Detta uppmärksammades i Sveriges Radio P1 Morgon 2023-11-06