Plint, plattform för internationalisering, arbetar för att stödja lärosäten för ökad internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Arbetet sker genom samverkan mellan myndigheter, lärosäten och organisationer. Genom att samla kompetens inom området är Plint en resurs för problemlösning och kunskapsutbyte. 

Ökad internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation stärker Sverige som kunskapsnation och har stor betydelse för landets konkurrenskraft och välstånd. Mot den bakgrunden har regeringen gett Svenska Institutet (SI), Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Universitets- och högskolerådet (UHR), Vetenskapsrådet (VR) och Vinnova uppdraget att bilda en samverkansplattform som genom samarbete och dialog ska underlätta lärosätenas arbete inom internationalisering. Det var också ett av förslagen från Internationaliseringsutredningens slutbetänkande från 2018.

De fem myndigheterna representerar tillsammans flera områden kopplade till högre utbildning, forskning och innovation. Nära samverkan med lärosätena garanteras bland annat genom att SUHF representeras av tre lärosäten i styrgruppen, och genom representation arbetsområdena.

En resurs för att hitta lösningar och utbyta kunskap


Genom att erbjuda en bred kunskapsbas från myndigheternas verksamhetsområden och kontaktytor blir Plint en resurs för lärosätena och som kan bistå dem med att:

  • identifiera hinder, lyfta policyfrågor och lösa gemensamma problem, 
  • lyssna in och dela med oss av arbetssätt, kunskap och insikter,
  • vara det självklara kunskapsnavet för universitet och högskolor som har frågor om internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Arbetsområden

I Plint samarbetar myndigheter, lärosäten och andra aktörer inom följande fyra arbetsområden:

1.     Mobilitet för studenter, forskare och personal

Kontakt: Magnus Hallbåter, UHR, magnus.hallbater@uhr.se

2.     Sverige som kunskapsnation

Kontakt: Lisa Truedsson, Svenska institutet, lisa.truedsson@si.se

3.     Omvärldsbevakning och analys

Kontakt: Magnus Lagerholm, Vetenskapsrådet, magnus.lagerholm@vr.se 

4.     Ansvarsfull internationalisering

Kontakt: Ann-Mari Fineman, Vinnova, ann-mari.fineman@vinnova.se

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor om Plint! Likaså om du stöter på problem, hinder eller brister i samordning av frågor som rör internationalisering av universitet och högskolor.

Anders Ahlstrand
010–470 03 00
anders.ahlstrand@uhr.se

Ladda ner rapporten En plattform för internationalisering
Vidareutveckling av Internationaliseringsutredningens förslag (pdf)

Ladda ner Internationaliseringsutredningens förslag till plattform för internationalisering (pdf).

Senast uppdaterad: 2 december 2022