Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova har inrättat en samverkansplattform för att underlätta internationaliseringen av högre utbildning. Arbetet startades under våren 2022.

Plattformen ska samordna frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget genomförs i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer. Plattformen har ett bredare uppdrag än det tidigare myndighetssamarbetet i Forum för internationalisering som fanns mellan 2008 och hösten 2021.

Etablering och start 

Samverkansplattformen började etableras under våren 2022. Inbjudan till att ingå i plattformens styr- och arbetsgrupper gick ut till berörda myndigheter och organisationer. Alla delar av organisationen beräknas vara på plats under sommaren.

Styrgrupp

Svenska Institutet, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova utgör styrgruppen tillsammans med forskningsfinansiären Formas, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) som representeras av Högskolan i Jönköping, Göteborgs universitet och Lunds universitet. Även  Sveriges förenade studentkårer (SFS) ingår i styrgruppen. Styrgruppens ordförandeskap roterar, med start hos UHR. Styrgruppen hade sitt första möte i maj 2022.

Sekretariat

UHR samordnar sekretariatet och är värdmyndighet för samverkansplattformen.  

Arbetsområden

I samverkansplattformen samarbetar myndigheter, lärosäten och andra aktörer inom följande fyra arbetsområden:

1.     Mobilitet för studenter, forskare och personal

2.     Sverige som kunskapsnation

3.     Omvärldsbevakning och analys

4.     Ansvarsfull internationalisering

Kontakt

Vid frågor om samverkansplattformen, problem, hinder eller brister i samordning av frågor som rör internationalisering av universitet och högskolor, vänligen kontakta:

Anders Ahlstrand
010–470 03 00
anders.ahlstrand@uhr.se

Ladda ner rapporten En plattform för internationalisering
Vidareutveckling av Internationaliseringsutredningens förslag (pdf)

Ladda ner Internationaliseringsutredningens förslag till plattform för internationalisering (pdf).

Senast uppdaterad: 9 juni 2022