Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova har fått i uppdrag att inrätta en samverkansplattform för att underlätta internationaliseringen av högre utbildning. Arbetet startas under våren 2022.

Syftet med plattformen är att samordna frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget genomförs i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer. Plattformen har ett bredare uppdrag än det tidigare myndighetssamarbetet i Forum för internationalisering som fanns mellan 2008 och hösten 2021.

Etablering under våren 2022

Samverkansplattformen etableras under våren 2022. Inbjudan till att ingå i plattformens styr- och arbetsgrupper kommer att skickas till berörda myndigheter och organisationer. Alla delar av organisationen beräknas vara på plats före sommaren.

Styrgrupp

Svenska institutet, UHR, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova utgör styrgruppen, tillsammans med ytterligare en forskningsfinansiär, representanter för tre lärosäten och för Sveriges förenade studentkårer (SFS). Styrgruppens ordförandeskap roterar, med start hos UHR.

Sekretariat

UHR samordnar sekretariatet och är värdmyndighet för samverkansplattformen.  

Arbetsområden

I samverkansplattformen är det föreslaget att myndigheter, lärosäten och andra aktörer ska samarbeta inom följande fyra arbetsområden:

  1. Mobilitet för studenter, forskare och personal
  2. Sverige som kunskapsnation
  3. Omvärldsbevakning och analys
  4. Ansvarsfull internationalisering

Kontakt

Vid frågor om samverkansplattformen, problem, hinder eller brister i samordning av frågor som rör internationalisering av universitet och högskolor, vänligen kontakta:

Anders Ahlstrand
010–470 03 00
anders.ahlstrand@uhr.se

Ladda ner rapporten "En plattform för internationalisering
Vidareutveckling av Internationaliseringsutredningens förslag" (pdf)

Ladda ner "Internationaliseringsutredningens förslag till plattform för internationalisering" (pdf).

Senast uppdaterad: 10 mars 2022