Lost of Barriers Through the Personal Engagement

Jag leder två eTwinningprojekt på Hedda Wisingskolan. Båda är knutna till Erasmus+-projekt. Jag beskriver här det projekt som är en följd av besöket i Bratislava 2018, ”Lost of Barriers Through the Personal Engagement”, för elever i åldern 12 -16 år.

Vi vill med projektet medvetandegöra ungdomar att olikheter berikar. Målen är att utveckla elevers sociala förmågor och deras EQ, men också att förbättra deras engelskakunskaper och digitala kompetens.

Projektet skulle löpa under de två år Erasmus+projektet pågick men förlängdes med ett år, med anledning av den rådande situationen. 

eTwinningprojektet byggde på månatliga aktiviteter som följde planeringen för Erasmus+-projektet. Under ”coronatiden” skapade vi nya uppgifter knutna till projektets syfte och mål, som sedan presenterades och redovisades på TwinSpace.

Samarbetet mellan partnerskolorna och lärarna har fungerat mycket tillfredsställande. Vi har haft tät kontakt via sociala medier och under senaste året också via Zoom. Där har vi planerat uppgifterna/aktiviteterna och sedan utvärderat dem. Eleverna har jobbat med olika uppgifter, tagit del av de andra ländernas presentationer, kommenterat och reflekterat. Det som vi behöver utveckla mer är det spontana samarbetet eleverna emellan, få dem mer uppmärksamma på att de kan chatta och ha kontakt med varandra på TwinSpace.

Projketet ingår i svenskämnet och naturligtvis på engelskalektionerna. Eftersom vi jobbar med de olika diskrimineringsgrunderna faller det sig naturligt att även samarbeta med SO-ämnena. Någon enstaka gång har vi också samarbetat med ämnet Idrott och hälsa. Vårt projekt tar stort avstamp i kapitlel 2 i LGR 11. Målen för ”Normer och värden” (2.1) passar som hand i handske med vårt projekt. 2.3 ”Elevers ansvar och inflytande” - eleverna har varit delaktiga i utförande av uppgifter/aktiviteter. 2.6 ”Skolan och omvärlden” och naturligtvis 2.2 ”Kunskaper” har också varit en del i vårt arbete.

Vi har provat många olika digitala verktyg, som till exempel mindmeister, storyjumper, kahoot, animaker, canva, wordart, och padlet. Det beror lite på uppgiftens/aktivitetens utformning vilka digitala verktyg som har fungerat bra. Eleverna har uppskattat de verktyg där gemensamma alster skapas, som till exempel boken (i Storyjumper) där alla deltagande elever i de olika skolorna skapade egna sidor i en gemensam bok.

Vilka resultat, fördelar och mervärde ser du med eTwinning?

  • För eleverna: De får fördjupad insikt i att vi människor är olika, men ändå lika. Får större förståelse för olikheter. Genom eTwinning får de verkliga mottagare (det skapar motivation) när de presenterar sina uppgifter. De fördjupar sina digitala kunskaper. De utvecklar sina språkkunskaper. Alla, oavsett förmågor, kan delta.
  • För dig som lärare: Det är en mycket bra form av kollegialt lärande, här träffar man lärare från hela Europa som man inspireras av och förhoppningsvis kan man också ge inspiration till andra. Det ger nya vyer, det är spännande… vardagsarbetet får en ny dimension.
  • För skolan: Att arbeta med eTwinning kan vara en start för skolan att utveckla sitt arbete med internationalisering. Den ”professionella fortbildningen” som eTwinning erbjuder är ett lyft för skolan. Skolan blir attraktiv i andras ögon, många vill veta vad vi gör, det efterfrågas exempel och tips.

Tips till dem som funderar på att börja arbeta i eTwinning

  • Börja i liten skala, kanske ett projekt med en lärare/skola under en kortare tid. Visa att det går att hitta partners i Europa genom eTwinning och tryck på att det som är viktigt för att samarbetet ska vara en naturlig del av det vanliga arbetet.
  • Jag ”nosade” på eTwinning för sju åtta år sedan, men det blev bara tafatta försök. För tre år sedan var jag på seminarium om inkludering i Bratislava. Där bildade jag och fyra andra lärare ett team, vi (våra skolor) hade liknande behov, vi ville starta ett Erasmus+-projekt (där eTwinning skulle vara den plattform vi skulle använda). Under tiden som vi skrev vår ansökan startade vi ett ”förprojekt” på eTwinning som vi lyckosamt bedrev under ett halvår. Då blev jag medveten om vilka fördelar man kan få genom eTwinning.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024