Det europeiska studentkortet

Det europeiska studentkortsinitiativet är ett av EU:s initiativ i arbetet med att skapa ett europeiskt utbildningsområde till år 2025. Här går vi igenom vad initiativet innefattar.

Det europeiska studentkortet – ett paraplybegrepp

Initiativet innefattar en rad olika verktyg och åtgärder som tillsammans går under paraplybegreppet "det europeiska studentkortet". Initiativet har två syften. 

Att förenkla administrationen kopplat till utbytesprocessen genom att:

 • Digitalisera de administrativa processerna för lärosäten när det gäller utbyten, till exempel avtalsförnyelse, nominering av studenter och utskick av betyg, genom Erasmus Without Paper.
 • Via en app för Erasmus+ skapa en enda ingång för studenter där det går att hantera alla steg före, under och efter ett utbyte.

Att på ett säkert sätt utbyta studentdata och akademiska meriter mellan lärosäten genom att:

 • Utveckla en unik europeisk student-identifierare för att säkra att det digitala utbytet kan ske säkert och effektivt. Huvudmålet med autentisering är att garantera en pålitlig, digital studentidentitet som möjliggör tillgången till de tjänster som är nödvändiga för ett utbyte genom Erasmus+-programmet, från ansökan till hantering av akademiska meriter. För att studenter ska kunna komma åt tjänsterna behöver lärosäten som deltar i Erasmus+-programmet släppa attributet för en europeisk identifierare European Student Identifier (ESI) snarast. Mer om ESI och hur det ska släppas finns på Sunets webbplats som ansvarar för den tekniska processen: European Student Identifier, ESI, på Sunets SWAMID Wiki
 • Möjliggöra för lärosäten och studentkårer att inkludera det europeiska studentkortshologrammet, QR-kod och ett unikt studentkortsnummer till existerande studentkort. 

European Student Card Initiative, EU-kommissionens webbplats

Erasmus Without Paper, EU-kommissionens webbplats

Erasmus Without Papers - resursbank

Programperioden 2021 - 2027

Det europeiska studentkortsinitiativet är en del i att skapa ett hållbart Erasmusprogram för nästa generations studenter genom att främja rörligheten, minska pappershanteringen och effektivisera administrationen för utbytesprocessen.

Under programperioden 2021 - 2027 kommer det gradvis att bli obligatoriskt att använda Erasmus Without Paper-standarden för att överföra data om studenter mellan lärosäten.

Övergångsperiod

Omställningen till digitala avtal (inter-institutional agreement, förkortat ”IIA” och Online Learning agreement, förkortat OLA) är pågående. Pappersavtal eller förlängningar av IIA via mail kan användas i de fall då det inte är möjligt att utbyta avtal digitalt. Det ska dock understrykas att alla lärosäten skyndsamt bör fortsätta med arbetet med de digitala lösningarna. När båda parter är redo ska IIAs genast överföras till Erasmus Without Papers.

På EU-kommissionens webbplats finns aktuella mallar som kan användas om problem uppstår med de digitala avtalen.

Mer information om Inter-institutional Agreement på EU-kommissionens webbplats.

Verktyg som ingår i Erasmus Without Paper-nätverket

Erasmus Dashboard

Ett verktyg utformat för att stödja lärosäten med administrationen av studentutbyten. Det låter dig hantera inkommande och utgående studenter, underteckna och granska deras Online Learning Agreement och att kommunicera med studenter och partnerlärosäten.

Erasmus Dashboard

Online Learning Agreement

Ger studenter och sändande eller mottagande organisation möjlighet att utforma och signera ett learning agreement helt digitalt utan att behöva skriva ut eller ladda ner ett annat dokument.

Online learning agreement

Tre sätt att koppla upp sig mot Erasmus Without Paper-nätverket

 1. Lärosäten som idag inte använder något särskilt IT-system:

  Erasmus Without Paper-nätverket är kostnadsfritt att använda och speciellt framtaget för lärosäten utan särskilt IT-system. Erasmus Without Papers är uppkopplat mot Europeiska kommissionens Erasmus+app.

 2. Lärosäten som har ett eget handläggningssystem för studentutbyten:

  Lärosäten med eget handläggningssystem kan välja att koppla upp sitt eget IT-system mot Erasmus Without Paper. Själva implementeringen sker genom lärosätenas egna systemägare.

 3. Lärosäten som använder ett upphandlat kommersiellt handläggningssystem:

  De största handläggningssystemen har i de flesta fall redan utvecklat funktionaliteter för att enkelt kunna koppla upp sig mot Erasmus Without Paper-nätverket.


Mer om hur uppkopplingen mot Erasmus Without Paper går till

I resursbanken för Erasmus Without Paper kan du läsa mer om uppkoppling mot verktyg och ta del av guider och tips för hur implementeringen kan anpassas till de interna processerna vid ett lärosäte.

Nordiskt samarbete kring Erasmus Without Paper

UHR och de övriga nordiska programkontoren har startat ett samarbete för att stötta lärosäten i norden i övergången till de digitala lösningarna i Erasmus+. En arbetsgrupp bestående av Erasmus+ nationella programkontor och högskolor har tagit fram en uppsättning stödmaterial i syfte att hjälpa lärosäten och studenter att navigera i den digitala omställningen.

Mer information och de olika stödmaterialen hittar du på projektet Going digital with Erasmus+ webbplats 

Övriga verktyg och projekt inom det Europeiska studentkortet

Appen Erasmus+

En ingång för studenter för att hantera alla steg före, under och efter ett utbyte. Appen innehåller även checklistor för utbytet, en ingång för att kunna signera sitt learning agreement och en ingång till språktestportalen Online Linguistic Support, OLS. Appen går att ladda ned där appar finns.

Appen Erasmus+

MyAcademicID

En arkitektur för digital identitet som ger studenter möjlighet att autentisera sig för sina studier utomlands med sitt lärosätes studentkonto. Det kunde genomföras genom att eduGAIN kopplades ihop med Sveriges nationella eIDAS-nod. På så sätt kopplas de akademiska identiteterna samman med medborgaridentiteter och en unik identifierare för studenter kan skapas genom att införa en European Student Identifier (ESI).

Projektet har resulterat i en plattform för identitets- och åtkomsthantering för autentisering i e-tjänster relaterade till Erasmus+programmet, såsom Erasmus+ App eller Online Learning Agreement. Implementeringen av plattformen för e-tjänster relaterade till Erasmus+ i kombination med användning av ESI via eduGAIN och Erasmus Without Paper beräknas ge avsevärt minskad administration för personal och studenter. Projektresultaten vidareutvecklas nu i projektet European Digital Student Service Infrastructure, EDSSI, som kommer att utveckla ett system som gör det möjligt för lärosäten att utbyta och autentisera studentdata på ett sömlöst och säkert sätt. Ansvariga för projektet är bland annat Sunet i Sverige.

MyAcademicID

Initiativet ska inte ersätta befintliga kort och verktyg

Syftet med det europeiska studentkortet är inte att ersätta befintliga nationella studentkort eller att ersätta befintliga IT-system som används av lärosäten i nuläget. Initiativet fokuserar i huvudsak på att förstärka samverkan mellan de verktyg som redan finns.

Initiativet och GDPR

Det europeiska studentkortet är utvecklat för att vara förenligt med GDPR. Genom att kortet är sammanlänkat med eIDA-förordningen är det även säkert att använda Erasmus Without Paper-nätverket. Ytterligare säkerhetsanpassningar görs regelbundet.

Erasmus Without Papers User Groups

Alla som arbetar med EWP kan gå med i en ”user group” på plattformen Slack. Där publiceras nyheter, enkäter och information och det finns möjlighet att ställa frågor och diskutera med kollegor i Europa som också arbetar med EWP.

Läs mer om EWP user groups och hur du går med.

Synergier med andra programdelar

Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt programkontor för Erasmus+. UHR ansvarar för de programdelar som kan vara första steget mot att nå målet om ett europeiskt utbildningsområde.

Mer information om programdelar inom Erasmus+ som kan komplettera arbetet med att införa det europeiska studentkortet:

Erasmus+ samarbetspartnerskap

Erasmus+ Europauniversiteten