Utbytesprojektet gav studerande nya inlärningsmiljöer

Ett utbytesprojekt fick Sundbybergs vuxenutbildning att skapa flexibla inlärningsmiljöer för de studerande. "Tidigare hade vi flera som hoppade av kurser när de fick ett arbete. Med hjälp av digitala verktyg kan vi erbjuda dem att fortsätta studera", säger Pia Huhtisaari, lärare på skolan.

Irina Sadakova, Patricia Lendenius, Therese Wettler och Pia Huhtisaari, Sundbybergs vuxenutbildning. Irina Sadakova, Patricia Lendenius, Therese Wettler och Pia Huhtisaari på Sundbybergs vuxenutbildning hoppas att de studerande med hjälp av nya kreativa inlärningsmiljöer kommer att klara sina studier snabbare och bli motiverade till att läsa vidare.

Vilka är ni?

– Vuxenutbildningen i Sundbybergs stad erbjuder studier och yrkesvägledning till alla sina invånare. Man kan läsa på grundskolenivå, gymnasienivå eller gå en yrkesutbildning. Genom att läsa kurser vid vuxenutbildningen blir det lättare för många att hitta ett arbete och att söka vidare till högskola, yrkeshögskola eller universitet.

Berätta om ert projekt

– Vårt projekt Pedagogernas kompetenser inom flexibla inlärningsmiljöer i vuxenutbildning i Sundbyberg ville utveckla nya inlärningsmiljöer med användning av digitala verktyg och vi sökte efter nya pedagogiska lösningar i klassrummet. Det har vi gjort genom att delta på olika internationella kurser inom flexibla inlärningsformer. Det handlade bland annat om hur digitalisering i skolverksamheten ska planeras och genomföras, om användning av digitala verktyg i klassrum och hur man kan använda strategier för att få de studerande att ta mer ansvar för sina studier.

Varför satsade ni på det här?

– Våra pedagoger hade behov av utveckling av sina kompetenser inom området flexibelt lärande och digitala miljöer. Våra skolledare hade behov av utveckling och fördjupning av strategiskt ledarskap inom digitalisering och internationalisering. Skolan hade ett behov av att få bättre förståelse för internationalisering och att kunna använda den som en metod för kompetens- och kvalitetsutveckling i verksamheten.

Med hjälp av programmet Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning får personal internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling vilket stärker deras yrkesfärdigheter och kvalifikationer. Organisationer och aktörer verksamma inom vuxnas allmänna lärande kan söka programmet.

Vad har projektet gett för resultat?

– Vi har uppfyllt EU:s övergripande mål för livslångt lärande och mobilitet samt förbättring av kvalitet och resultat i utbildning. Vi har fått mycket bättre förståelse för internationalisering och för att vår skola verkligen är en del av ett livslångt lärande i Europa.

– Mötena med lärare från andra länder och deltagande i internationella kurser gav oss insikt i hur vi skulle kunna utveckla våra kompetenser och hämta nya idéer på alla nivåer inom skolutveckling: strategi, verksamhet, undervisning och lärande. Vi ökade vår kreativitet i undervisningen och kompetensen hos våra pedagoger.

Vilken är den största nyttan med projektet?

– Genom att ha fått handledning plus utbildning i ett nytt sätt att möta studerande och anpassa efter behov har vi tänkt om och går mer och mer mot att tillsammans skapa kunskapsinnehållet. De kan öka sina digitala kunskaper och bli bättre rustade för arbetsmarknaden och i slutändan få ett bra jobb som snabbar på processen att integrera sig.

– Ju mer kreativa vi är desto högre är de studerandes motivation till studier. Det ger oss hopp om att de kommer att klara sina studier snabbare och blir motiverade till att läsa vidare, vilket ökar deras anställningsbarhet.

Hur sprider ni era erfarenheter vidare?

– Vi samarbetar med fem andra kommunala skolor i spridningen av våra resultat, bland annat höll vi i en studiedag för sex kommunala vuxenutbildningar. Vi har också haft besök från  italienska skolor som  ”jobbskuggat” oss och vi kommer få fler sådana besök i framtiden.

– Vi sprider våra erfarenheter och kunskaper genom våra samarbetsytor i regionen och via EPALE som är en bra informationskälla för att inhämta kunskap på olika teman och för att ta del av andras erfarenheter.

Har ni råd till andra som vill driva projekt?

– Projektets genomförande och planering kräver en viss flexibilitet och anpassning för att det ska fungera tillsammans med skolans verksamhet. Det är viktigt att våga och att engagera sig.

– Bra är om ni kan dela ansvar för kvalitet och resultat i projektet. Det kan göras om partners och kursdeltagare är med redan ansökningsprocessen. Vi samarbetade med två kursanordnare, Euneos Oy som vi blev tipsade om under en skrivarstuga av UHR, och Istituto per la Formazione (IFOM) som vi hittade via Europeiska skolplattformen, ESEP. De bidrog till vårt projektresultat med kunskap som vi fick från kunniga kursledare och gästföreläsare. Vi använde oss av Europeiska skolplattformen som en informationstjänst under hela projektets gång och tog till vara på andras erfarenheter av internationalisering. Plattformen fungerade som en inspirationskälla när vi skrev vår ansökan.

– Vi deltog i nätverksaktiviteter som båda kursarrangörerna anordnade, vilket också bidrog till projektresultatet. Vi fick möjlighet att delta i en videokonferens där alla kursdeltagare fick en möjlighet till reflektion och dialog om det som hade förändrats i den egna och skolans verksamhet efter kursen.

– Dessa extra insatser hjälpte till att utveckla en bra kommunikation med andra kursdeltagare från EU-länder. Nu kan vi inte gå tillbaka, vi har startat en internationell grupp och skriver just nu på en ansökan för yrkesutbildning.

Snabba fakta

Varifrån fick ni finansiering?

Från programmet Erasmus+ mobilitet.

Hur stort bidrag fick ni?

11 000 euro.

Vem kan söka finansiering till Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande?

Organisationer och aktörer verksamma inom vuxnas allmänna lärande.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024