Undervisningsmaterial om EU

Här hittar du övningar och material som du som lärare kan använda i klassrummet för att skapa engagemang och kunskap hos eleverna om EU och det europeiska samarbetet.

Sverige ordörande i EU våren 2023

Läs om vad som genomfördes när Sverige var ordförande i EU våren 2023.

Länk till ordförandeskapet

Samlad ingång till EU för både lärare och elever. Här hittar du information om EU:s historia, om medlemsländerna, institutionerna, lagar, budget, prioriteringar och initiativ men också om att bo, jobba och studera i EU.

EU:s officiella webbplats för lärare och elever       

Europeiska ungdomsportalen 

EU är vardag i den svenska riksdagen. Här kan du följa riksdagens arbete med att granska och debattera EU:s lagförslag och om de ska beslutas av EU eller av medlemsländerna själva.

• Sveriges riksdags EU-information: https://eu.riksdagen.se/

Europeiska kommissionen är en politiskt oberoende och verkställande EU-institution. Kommissionen föreslår nya EU-lagar och genomför Europaparlamentets och rådets beslut.

EU-kommissionens representation i Sverige

Europeiska skolutbildningsplattformen

Europaparlamentet, även känt som EU-parlamentet, är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europeiska unionens råd.

Europaparlamentets kontor i Sverige 

Läs om vilka möten som planeras och vad ordförandeskapet innebär på webbplatsen med texter på svenska, engelska och franska sweden2023.eu:

Swedish Presidency of the Council of the European Union (europa.eu)

Europeiska rådet och ministerrådet

Mer om hur Sveriges arbete i EU fungerar och vilka frågor som diskuteras i Europeiska rådet och ministerrådet hittar du på regeringens och Regeringskansliets webbplats Sverige i EU: Sverige i EU - Regeringen.se

Linkedin

På Linkedin-kontot Sverige i EU kan du ta del av material om Sveriges roll i EU och hur EU påverkar Sverige. Under hela våren ligger fokus på ordförandeskapet.
Logga in | LinkedIn

Undervisningsmaterial om rollen i EU:s ministerråd

För dig som vill använda material i undervisningen utifrån ministerrådsrollen så finns Europeiska rådets material med färdiga lektioner, frågesport, spel och fakta och statistik om EU.
Utbildningsresurser: undervisa, lära, leka - Consilium (europa.eu)

 

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) erbjuder stöd till lärare. Materialet är framtaget för att passa i dialog med unga i högstadie- och gymnasaieålder.

Länk till Prata med unga om EU

UR:s program om EU för olika skolnivåer

UR Play är en streamingtjänst från Utbildningsradion som erbjuder underhållande och lärorika barnprogram, poddar, dokumentärer, kortfilmer och föreläsningar.
https://urplay.se/sok?query=EU&q=EU

SR:s Europapodden – om dramatiken och politiken i Europa

Radiojournalisten Caroline Salzinger med gäster om dramatiken och politiken i Europa.
https://sverigesradio.se/europapodden

Sieps Podcast

Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier) belyser aktuella frågor genom analyser till regeringen och andra aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.
https://sieps.se/sieps-podcast/

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter - även ämnesövergripande.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet?filterTheme=K%C3%A4llkritik

Övningarna kan behöva anpassas till specifika åldersgrupper och tar även olika mycket tid i anspråk.

Kartövning

Läraren delar ut ett A3-papper med Europas karta, i form av en blindkarta. Eleverna skall med hjälp av digitala verktyg ta reda på vilka länder som tillhör EU. De skall skriva in ländernas namn och färglägga dessa. Vidare kan de klippa ut länderna som tillhör EU för att få se hur Europa ser ut utan EU-länderna. Allt för att få en geografisk uppfattning av EU och av Europa. Läraren berättar också om EU och varför vi firar Europadagen.

Utöver detta kan läraren till exempel skriva ut ordet "hej" på olika språk för att sedan be eleverna gissa och placera ut ordet på europakartan, eller att eleverna ska ta sätta ut huvudstäderna på EU:s länder.

EU och Minecraft

Minecraft är något som varje elev använder sig av eller känner till. Tanken är att eleverna skall välja ut en berömd europeisk byggnad eller landmärke och bygga den i Minecraft. Förslagsvis arbetar eleverna i samma digitala miljö och ges möjlighet att hjälpa varandra i arbetet.

När arbetet är klart ska eleverna skriva en berättelse eller en faktatext om byggnaden, som knyter an till Europa och EU. Eleverna går sedan runt på sightseeing i den digitala miljön och hälsar på varandra, för att därefter ta del av varandras presentationer.

I den här övningen får eleverna träna sin förmåga att söka fakta, skriva en text, arbeta digitalt använda kreativitet och tillämpa kunskap.

Wiki-mini

Använd den digitala plattformen wikimini, ett uppslagsverk som skrivs av barn och ungdomar, med hjälp av vuxna. Syftet är att låta eleverna skriva korta faktatexter om saker kopplade till EU, så som "vad är EU?", "varför finns EU?" eller "vad jobbar EU med?". Det går även bra att skriva faktatexter om Europa, exempelvis kända byggnader, huvudstäder eller annat som intresserar och skapar nyfikenhet.

Du kan utveckla övningen genom att låta eleverna skriva på engelska alternativ något annat språk som finns representerat i klassen.

Publicera sedan texterna.

Till Wikimedia

Karta – ta reda på förförståelsen

Ta reda på elevernas förförståelse för EU länderna samt kartan genom att låta dem, i grupp, skissa upp EU-kartan ur minnet. Låt sedan olika gruppernas jämföra sina resultat och låt dem sedan utifrån ny kunskap det revidera sin karta. Avsluta med att grupperna får jämföra sina kartor med den korrekta kartan för slutlig revidering. Övningen visar på elevernas progression under lektionen samt ger dig som pedagog möjlighet att ta reda på elevernas förförståelse utav EU-kartan.

Skapa ett bräd- /digitalt spel om EU

Låt eleverna skapa ett brädspel om EU. Uppdraget kan göras i mindre grupper eller i helklass, det kan vara analogt eller digitalt. Med fördel kan en smartboard användas för att bygga upp spelplanen. Låt eleverna konstruera frågor utifrån tidigare inhämtning av fakta. Om ni väljer att göra spelet digitalt kan eleverna spela spelet hemma, på fritids eller dela med andra klasser. Syftet med övningen är att eleverna får användning utav sin faktainhämtning på ett kreativt sätt, och att du som lärare får tillfälle att diskutera oklarheter rörande EU med din klass.

Korta gestaltningar om EU

Den här övningen är avsedd att låta eleverna gestalta information om varför EU en gång bildades. För de yngre eleverna bör faktainhämtningen ha skett i förväg och med handledning utav pedagog. För något äldre barn kan inhämtning av fakta ske i samband med gestaltningen, med fördel har du som pedagog tagit fram ett antal sidor på nätet som eleverna kan använda sig av. Låt sedan eleverna gestalta/dramatisera den information de hittat och spela upp för varandra.

Efteråt delas eleverna in i bikupor om 4–6 elever med några från respektive grupp, och diskuterar EU:s utveckling. Det är bra om läraren har förberett några frågor, till exempel: Varför finns EU? Vilka fördelar finns det med det som görs idag? Varför samarbetar länderna och hur kommer det sig att man samarbetar mer nu än förr? Slutligen presenteras och diskuteras resonemangen i helklass. Övningen bör anpassas efter ålder och förutsättningar, exempelvis genom att de yngre eleverna gör enklare pjäser medan de äldre gör något mer utvecklade och längre presentationer. Övningen tar några lektioner i anspråk.

Valdeltagande, viktigt för demokratin!

Valdeltagandet till Europaparlamentet har i flera länder sjunkit. I Sverige har det ökat något de senaste två valen. Europaparlamentsvalet är viktigt då de påverkar allas våra liv i Europa. Övningen handlar om att diskutera Europarlamentsvalet och valdeltagande.

Läraren inleder övningen med att ställa några frågor om Europaparlamentsvalet. Exempelvis hur gammal måste en person vara för att få rösta, hur ofta äger valen rum, hur stort är valdeltagandet i Sverige och i övriga EU. Läraren använder mentometer som metod, dvs. att eleverna besvarar digitalt för att snabbt visualisera svaren och ge en möjlighet att svara anonymt. Har skolan inte de digitala verktygen går det bra med att skriva ned svaren eller ha handuppräckning. Detta moment ger baskunskap till eleverna och hjälper dem att komma in i frågeställningarna.

Eleverna delas sedan in i mindre grupper för att diskutera tre frågeställningar: a, Varför minskar i vissa länder valdeltagandet i Europaparlamentsvalet b, Vad blir konsekvenserna av ett minskat valdeltagande i Europa c, Vad kan EU och vi medborgare göra för att öka valdeltagandet?

Sedan diskuterar eleverna frågorna i storgrupp. Läraren ser till att leda diskussionen och även komma in med konkreta exempel från omvärlden och fakta om EU.

Quizz och EU

Det finns flera olika quizz på nätet som på olika sätt kan användas för att låta eleverna lära sig mer om EU, men också för att eleverna kan pröva sin kunskap.

En god idé är att låta eleverna enskilt eller i grupper besvara frågorna, för att sedan diskutera frågorna i helgrupp. En variant är att eleverna gör sina egna quizzar, antingen digitalt eller analogt, som sedan kompisarna får prova på. Ett alternativ är också att eleverna gör en tipspromenad om EU och bjuder in andra elever på skolan.

EU och jag

EU kan kännas en aning långt borta för eleverna. Den här övningen handlar om att eleverna ska få fundera kring hur EU påverkar deras vardag.

Eleverna genomför quizzen:

Learning corner (europa.eu)

Därefter får eleverna gruppvis välja ut områden som påverkar dem i vardagen och lära sig mer om det, genom att söka information på nätet. Exempelvis konsumentfrågor, studier, resor och liknande. Det finns många olika sajter med information och det ger också eleverna möjlighet att källkritiskt granska källorna.

Slutligen redovisar eleverna sina arbeten för varandra. Ett förslag är att redovisa och samla resultatet exempelvis i en blogg eller på någon annan gemensam digital yta.

Rollspel om chokladdirektivet

EU-kommissionen har tagit fram ett rollspel om vad som får kallas choklad inom EU. Spelet vänder sig till skolklasser, framför allt gymnasiet, studentföreningar, grupper av anställda och alla andra som vill förstå EU:s demokratiska beslutsprocess.
Rollspel: beslutsfattande i EU med tema choklad (europa.eu)

 

 

Senast uppdaterad: 29 februari 2024