UHR har i uppdrag av regeringen att svara för det svenska deltagandet i Eurostudent sju. Det är en återkommande enkätundersökning som jämför ekonomiska och sociala villkor för studenter i Europa. 20 000 studenter får chans att svara från april till juni i år.

Hur ser studenternas ekonomi ut?
Arbetar de vid sidan av sina studier?
Hur bor de? 

Många  frågor belyses genom den omfattande undersökningen. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur det är att vara student i Sverige och i Europa. Totalt deltar ett 30-tal länder. Svaren på frågorna som ställs i undersökningen ska ge svar på vilken betydelse studenternas sociala och ekonomiska situation har för studenternas möjligheter att starta och fullfölja sina utbildningar.

Undersökningen består av en digital enkät som skickas till alla studenter vid svenska universitet och högskolor våren 2019.

UHR medverkar vid utformningen av den gemensamma europeiska undersökningen och svarar för genomförandet av den svenska delen. Centrala studiestödsnämnden (CSN) och UHR kommer att analysera och tolka resultatet av enkätundersökningen inom det studiesociala området och sprida resultaten av den internationellt jämförande undersökningen.

Studenternas svar och e-post är skyddade av sekretess enligt 7 § offentlighets- och sekretessförordningen(2009:641) jämfört med 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kontaktperson: Erica Finnerman, telefon 010-470 03 00,
e-post: erica.finnerman@uhr.se

Senast uppdaterad: 17 september 2020