I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter - judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer (urfolk). Universitets- och högskolerådet (UHR) arbetar med det minoritetspolitiska målet som en del av Sveriges arbete med att värna de mänskliga rättigheterna.

Målen för minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de känns levande.

Det minoritetspolitiska målet ingår också som en del i myndighetens strategiska arbete med regeringsuppdraget kring breddad rekrytering och breddat deltagande.

UHR har i uppdrag att följa upp, analysera och redovisa internt och externt riktade insatser utifrån minoritetspolitikens mål, i enlighet med propositionen "Från erkännande till egenmakt" och myndighetens regleringsbrev.

Information på UHR:s webbplatser

Under 2017 kommer information om myndigheten på de nationella minoritetsspråken att publiceras på Uhr.se. Webbplatsen Studera.nu har också information på de fem nationella minoritetsspråken - jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska.

Samråd

Varje år deltar UHR, tillsammans med Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och UKÄ (Universitetskanslersämbetet), i samråd med de fem nationella minoriteterna.

Syftet med samråden är att stärka de nationella minoriteternas inflytande och vägleda myndigheterna i deras arbete med att främja de nationella minoriteternas språk och kultur.

Uppföljning

Sedan 2013 återrapporterar UHR det minoritetspolitiska arbetet till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, som har huvudsansvar för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Längst ned på sidan kan du läsa UHR:s årliga återrapportering av det minoritetspolitiska arbetet.

År 2016 återrapporterade UHR direkt till regeringen via myndighetens årsredovisning.

Utbildningsstatistik om nationella minoriteters språk och kultur

UHR presenterar en rapport varje år, med statistik om utbildningar inom de nationella minoriteternas språk och kultur, sedan 2015.

I rapporten med statistik för 2014-2016 presenteras uppgifter om utbildningar (både kurser och program), behöriga sökande, antagna, reserver och registrerade studenter (endast 2016) i de nationella minoriteters språk och kultur samt för ämneslärarprogram.

Här kan du läsa rapporten "Nationella minoritetsutbildningar 2014-2016"

Här kan du läsa rapporten "Kurser i nationella minoritetskulturer och minoritetsspråk ht 2015 och ht 2014"

Lagstiftning

Via Svensk författningssamling kan du läsa lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Språklagen (2009:600) hittar du här.

Kontakt

Vill du veta mer?
Kontakta utredare Annika Ghafoori eller kommunikatör Eva Holmestig, avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor. E-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2017