Lyssna

Utveckla studieinformationen

UHR har i uppdrag att underlätta till välavvägda studieval genom att informera om studier och utbildningar på högskolenivå. Genom ett tillägg i regleringsbrevet för 2022 ska UHR utveckla och tillgängliggöra den informationen genom olika insatser.   

Syftet är att blivande studenter ska kunna få information om utbildningars kvalitet genom att jämföra utbildningar bland annat i fråga om behovet av högskoleutbildade på arbetsmarknaden, tidigare studenters etablering på arbetsmarknaden och löner.  

UHR ska också genomföra informationsinsatser om utbildningar till bristyrken respektive kurser som syftar till vidareutbildning eller omställning. 

Mer om uppdraget 

Fokus i uppdraget är den studieinformation som UHR tar fram och publicerar på Studera.nu. Förändringar på Antagning.se kan också bli aktuella. 

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 

Återrapportering 

I årsredovisningen 2022 ska UHR redovisa hur uppdraget fortlöper. 

Slutredovisning sker till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2023. 

Här kan du nu läsa slutredovisningen: Slutredovisning utveckla studieinformationen.

Genomförande 

I arbetet med att genomföra uppdraget är flera avdelningar inom UHR involverade. Samverkan sker främst mellan analysavdelningen, kommunikationsenheten och antagningsavdelningen men andra avdelningar kan komma att bli involverade.

Utvecklingsuppdraget ska ligga till grund för ett fortsatt långsiktigt arbete med studieinformation på UHR i samverkan med andra myndigheter och aktörer. Insatserna som genomförs planeras att vara både kort- och långsiktiga. 

Kontakt:

Marleen Whiteley, Avdelningen för verksamhetsstöd
Epost: marleen.whiteley@uhr.se

Senast uppdaterad: 9 februari 2024