Nära 405 600 personer har sökt högskoleutbildning i höst, åtta procent fler jämfört med hösten 2023. De flesta sökande är 25 år eller äldre, drygt 60 procent av dem är kvinnor. Åldersgruppen 20–24 år ökar med nio procent.

Foto: Scandinav bildbyrå

Allt fler vill ta yrkesexamen och utbilda sig till biomedicinsk analytiker, arbetsterapeut, civilingenjör, fysioterapeut, högskoleingenjör, läkare, psykolog, sjuksköterska, tandläkare, yrkeslärare eller ämneslärare. Men färre väljer i höst yrkesexamensutbildningar för att bli förskollärare, grundlärare eller tandhygienist.

– Det är fler som väljer eftergymnasial utbildning eftersom läget på arbetsmarknaden är osäkert, säger Anders Ljungberg, chef för analysavdelningen på UHR. Prognosen är att efterfrågan på högskoleutbildning kommer att öka ännu mer de närmaste åren.

Fler vill bli yrkes- och ämneslärare

Intresset för yrkeslärarutbildningar och ämneslärare ökar, med sju respektive två procent. Däremot är det färre som vill bli förskollärare eller grundlärare, intresset för dessa båda utbildningar minskar med cirka en procent.

Könsfördelningen i höst är mer eller mindre densamma som den var hösten 2023 till samtliga kategorier av lärar- och förskollärarutbildningar.

Ökat utbud av utbildningar

Utbildningsutbudet är tre procent större till hösten 2024 jämfört med förra året. Universitet och högskolor har en viktig men utmanande uppgift att utforma utbudet efter arbetsmarknadens behov, till exempel ett tillräckligt utbud av yrkesexamensutbildningar, utan att prioritera bort utbildning för livslångt lärande, till exempel kortare kurser.

Fler sökande anmäler sig till kurser än till program. Stora lärosäten med breda utbildningsutbud, som Uppsala, Lunds och Umeå universitet, har flest utbildningar att erbjuda och också flest sökande till höstterminen 2024.

Rapporten ”Statistik i samband med sista anmälningsdag HT 2024” finns på uhr.se

Kontakt

Utredare
Jasmine Sparr
010-470 05 43

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se