Det finns yrken som är reglerade genom att det i svensk lag finns definierat vad som krävs för att få arbeta inom yrket, till exempel en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

De flesta av de yrken som är reglerade i Sverige ser du i den här listan. Om du vill arbeta inom något av yrkena nedan ska du kontakta den behöriga myndigheten och ansöka om rätt att utöva yrket:

Hjälp att hitta rätt myndighet

Om du ändå är osäker på vilken myndighet du ska vända dig till kan du ta hjälp av "Din valideringsväg" på valideringsinfo.se

Reglerade yrken inom EU

Inom EU finns det regler för att underlätta för EU-medborgare att arbeta inom ett reglerat yrke. Om du är EU-medborgare hanterar de behöriga myndigheterna din ansökan om legitimation eller annan behörighet för dessa yrken enligt Direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Läs mer om reglerade yrken för EU/EES-medborgare

Att arbeta inom hälso- och sjukvården i Sverige

Det finns 21 reglerade yrken inom hälso- och sjukvården i Sverige. Yrkestitlarna är skyddade och får bara användas av den som har legitimation eller särskilt förordnande för yrket. Dessa yrken är:

Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, receptarie, röntgensjuksköterska, sjukgymnast, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare.

Läs mer om hur du söker legitimation på: www.socialstyrelsen.se

Att arbeta som lärare i Sverige

Du som har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen och är behörig att arbeta som lärare utomlands kan ansöka om legitimation. Du måste ha en lärarlegitimation för att få fast anställning som lärare i Sverige. För att få fast anställning som förskollärare måste du ha en förskollärarlegitimation. Om du har en utländsk utbildning som avviker mycket från svensk lärarutbildning kan du behöva komplettera din utbildning för att få en svensk lärar- eller förskollärarlegitimation.

www.skolverket.se

Att arbeta inom el-yrken i Sverige

Om din utbildning ligger inom elområdet som i Sverige är reglerat, kan du arbeta som yrkesman i ett företag förutsatt att du arbetar under överinseende av en auktoriserad elinstallatör. För att få arbeta som elinstallatör krävs dock att du har en auktorisation.

För att arbeta som elinstallatör behöver du ansöka om auktorisation hos Elsäkerhetsverket.

Telefon: 0550-851 00

www.elsakerhetsverket.se

Andra reglerade yrken

Det finns även andra yrken som är reglerade, men som erkänns enligt särskilda direktiv:

Revisorer

Läs mer om reglering för revisorer på Revisorsnämndens webbplats

Yrken inom sjöfart och flyg

Läs mer om reglering för yrken inom sjöfart och flyg på Transportstyrelsens webbplats

Dessutom finns det yrken där det krävs att du har svenskt medborgarskap, t.ex. inom polisen och rättsväsendet.

På Arbetsförmedlingens webbplats finns en lista över yrken där du får information om yrket och vilka krav som ställs.

Till Arbetsförmedlingens lista

Senast uppdaterad: 19 september 2017