Så ser reglerna för barnomsorg och förskola ut i Europa

Hur stora får barngrupperna i EU:s olika länder vara? Vid vilken ålder får barn börja förskolan och hur många timmar får de gå? Vad kostar en förskoleplats? Eurydikerapporten ”Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe” jämför 43 europeiska utbildningssystem för förskolor. En sammanfattning av rapporten finns även på svenska.

I den första delen av rapporten beskrivs och jämförs europeiska länders lagar och riktlinjer för barnomsorg och förskola inom ett antal nyckelområden. Dessa är bland annat styrning av förskolan, platstillgång, personaltäthet, läroplaner och utvärdering av verksamheten. Den andra delen beskriver med text och diagram de viktigaste inslagen för varje land.

Detaljerade krav på pedagogerna

En tredjedel av länderna, däribland Litauen, Portugal och Frankrike, har lagstadgade krav på att det ska finnas minst en högutbildad pedagog i varje barngrupp oavsett barnens ålder. I Sverige är det bestämt att undervisningen i förskolan ska bedrivas av legitimerade förskollärare, men något exakt krav på minsta antalet legitimerade förskollärare per avdelning finns inte.

Lagar saknas om personaltäthet och gruppstorlek

Rapporten visar att det finns stora skillnader när det kommer till barngruppernas storlek och antalet barn per personal. För 2-åringar varierar det maximala antalet barn per grupp mellan 9 i Rumänien och 24 i Tjeckien. För 4-åringar är maximigränsen satt till 19 på Malta och 30 i England och Wales. I de flesta länder är detta någonting som regleras centralt. I Sverige sätter istället Skolverket upp riktmärken, men huvudmännen bestämmer.

Hemspråksundervisning för små barn

De nordiska länderna, undantaget Island, erbjuder barn hemspråksundervisning oavsett vilket språk det handlar om. I andra länder är det vanligare att detta endast erbjuds barn med nationella eller regionala minoritetsspråk eller inte alls.

Lyssnar på barnen i utvärderingar

I vissa länder, däribland Sverige, Finland och Skottland finns lagstadgade krav på att barnens synpunkter ska beaktas i utvärdering och utvecklingen av förskoleverksamheten. Vanligare är att man endast involverar föräldrarna. I Tjeckien, Frankrike och Italien finns inga krav på att involvera varken barn eller föräldrar i utvärderingen.

Rapporten  ”Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe” (engelska, pdf, 8,3 MB).

Sammanfattning: Nyckeldata om förskoleverksamhet och barnomsorg i Europa (pdf, 4,4 MB)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Senast uppdaterad: 15 februari 2023