Lyssna

Stor variation i Europa för hemundervisning

Kan föräldrar i Europa utbilda sina barn hemma eller måste undervisningen äga rum i skolan? Lagstiftning om hemundervisning i grundskola och gymnasium varierar stort över hela Europa. I Sverige och i Tyskland är hemundervisning endast tillåtet under exceptionella omständigheter medan Finland och Danmark godkänner hemundervisning på föräldrars begäran.

Eurydikerapporten ”Home Education Policies in Europe” jämför nationell politik för hemundervisning i de 38 länder som deltar i Eurydikenätverket. Rapporten består av två delar, en jämförande översikt och nationella beskrivningar.

Hemundervisning är möjligt i de flesta europeiska utbildningssystem men ofta måste föräldrarna begära tillstånd från högsta nivå eller lokala myndigheter. Utbildarnas kvalifikationer eller deras lägsta utbildningsnivå måste definieras i hälften av länderna. Studenternas prestationer följs upp i de flesta länder.

I Sverige är myndigheterna mycket restriktiva med att tillåta hemundervisning. Målsättningen är att barnet ska återvända till skolan så snart som möjligt. Religion eller filosofiska skäl anses inte som exceptionella förhållanden medan hälsoskäl eller familjeresor kan betraktas som exceptionella omständigheter.

Eurydicerapporten Home Education policies in Europe report (pdf)

Eurydike förklarar utbildningssystem i Europa

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Senast uppdaterad: 15 februari 2023