Främja ansvarsfull internationalisering inom utbildnings-, forsknings- och innovationssamarbeten

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova uppdraget att ta fram vägledande nationella riktlinjer och förslag på stöd för kunskaps- och erfarenhetsutbyten för att främja ansvarsfull internationalisering.

Internationella samarbeten och utbyten är viktiga för svenska lärosätens kvalitet inom utbildning, forskning och innovation och bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft. De senaste åren har osäkerheten i världen ökat. Det har bidragit till geopolitiska utmaningar som ställer nya krav på medvetenhet bland lärosäten, statliga forskningsfinansiärer och myndigheter när det gäller att skydda nationella intressen, kunskap och teknik i samband med internationella samarbeten och kontakter.

Ansvarsfull internationalisering innebär att internationella samarbeten ska bedrivas så öppet som möjligt och så säkert som nödvändigt. Ansvarsfull internationalisering och skyddet av svensk utbildning, forskning och innovation är ett gemensamt ansvar för lärosäten, forskningsfinansiärer och regeringen.

Syftet med uppdraget

Uppdraget går ut på att ta fram vägledande nationella riktlinjer och förslag på stöd för kunskaps- och erfarenhetsutbyten för att främja ansvarsfull internationalisering på svenska lärosäten. 

De nationella riktlinjerna ska ge vägledning för lärosätenas internationella arbete och vara ett verktyg för att göra riskbedömningar av pågående och potentiella samarbeten utifrån säkerhetsaspekter.

Flera länder har redan vidtagit åtgärder för ansvarsfull internationalisering, t.ex. i form av nationella riktlinjer eller stödstrukturer, med fokus på att stärka säkerheten inom forskningsverksamheten samtidigt som internationellt samarbete fortsättningsvis kan stimuleras. Det är viktigt att Sverige i detta avseende utvecklas i takt med omvärlden.

Den andra delen av uppdraget ska föreslå hur stöd för kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan lärosäten och statliga forskningsfinansiärer, samt andra berörda myndigheter och organisationer kan utvecklas och utformas. Detta stöd ska bidra till dels tillämpning av riktlinjerna och dels ge ökad kunskap och medvetenhet om risker med internationellt samarbete för att öka förmågan att bedöma och hantera säkerhetsrisker.

Avrapportering

Avrapportering av uppdraget sker i två steg:

Delrapport: Förslag på nationella riktlinjer samt en plan för ytterligare former och stöd för ansvarsfull internationalisering. Delrapporten lämnades till Utbildningsdepartementet den 2 aprul 2024.
Delrapporten för regeringsuppdraget om Ansvarsfull internationalisering

Slutredovisning: Uppdragets slutredovisning ska innehålla förslag på hur riktlinjerna över tid kan följas upp och utvecklas. Ska lämnas till utbildningsdepartementet senast den 15 december 2024. 

Kontakt

Kontaktpersoner för uppdraget är Maria Högemark och Sara Rågwall (fornamn.efternamn@uhr.se).

Bakgrund till uppdraget

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet (regeringens webbplats)

Senast uppdaterad: 10 april 2024