Lyssna

Främja ansvarsfull internationalisering inom utbildnings-, forsknings- och innovationssamarbeten

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge innebär nya utmaningar för internationella samarbeten inom högre utbildning, forskning och innovation. Regeringen har därför gett UHR, Vetenskapsrådet och Vinnova uppdraget att ta fram vägledande nationella riktlinjer och förslag på stöd för kunskaps- och erfarenhetsutbyten för att främja ansvarsfull internationalisering.

Internationella samarbeten och utbyten är viktiga för svenska lärosätens kvalitet inom utbildning, forskning och innovation och bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft. De senaste åren har osäkerheten i världen ökat. Det har bidragit till geopolitiska utmaningar som ställer nya krav på medvetenhet bland lärosäten, statliga forskningsfinansiärer och myndigheter när det gäller att skydda nationella intressen, kunskap och teknik i samband med internationella samarbeten och kontakter.

Ansvarsfull internationalisering innebär att internationella samarbeten ska bedrivas så öppet som möjligt och så säkert som nödvändigt. Ansvarsfull internationalisering och skyddet av svensk utbildning, forskning och innovation är ett gemensamt ansvar för lärosäten, forskningsfinansiärer och regeringen.

Syftet med uppdraget

Uppdraget går ut på att ta fram vägledande nationella riktlinjer och förslag på stöd för kunskaps- och erfarenhetsutbyten för att främja ansvarsfull internationalisering på svenska lärosäten. 

De nationella riktlinjerna ska ge vägledning för lärosätenas internationella arbete och vara ett verktyg för att göra riskbedömningar av pågående och potentiella samarbeten utifrån säkerhetsaspekter.

Flera länder har redan vidtagit åtgärder för ansvarsfull internationalisering, t.ex. i form av nationella riktlinjer eller stödstrukturer, med fokus på att stärka säkerheten inom forskningsverksamheten samtidigt som internationellt samarbete fortsättningsvis kan stimuleras. Det är viktigt att Sverige i detta avseende utvecklas i takt med omvärlden.

Den andra delen av uppdraget ska föreslå hur stöd för kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan lärosäten och statliga forskningsfinansiärer, samt andra berörda myndigheter och organisationer kan utvecklas och utformas. Detta stöd ska bidra till dels tillämpning av riktlinjerna och dels ge ökad kunskap och medvetenhet om risker med internationellt samarbete för att öka förmågan att bedöma och hantera säkerhetsrisker.

Arbetsprocess för uppdraget

Arbetsgruppen för regeringsuppdraget består av representanter från de tre myndigheterna. Arbetet koordinerinas av UHR.

Arbetsgruppen kommer att träffa ett brett urval av företrädare från lärosäten, forskningsfinansiärer och myndigheter för att få inspel och olika perspektiv. Utöver dessa kommer arbetsgruppen träffa representanter från myndigheter inom försvars- och säkerhetsfrågor.

Arbetsgruppen kommer även träffa företrädare från andra länder som tagit fram nationella riktlinjer för ansvarsfull internationalisering för att ta del av deras erfarenheter kring utformning, förankring och implementering.

Arbetsgruppen har genomfört möten med representanter för följande organisationer:

I Sverige:

 • Inspektionen för strategiska produkter
 • STINT - stiftelsen för internationaliering av högre utbildning och forskning
 • Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF; Presidiet,
 • Expertgruppen för internationalisering; dialogmöte UHR - SUHF
 • Sveriges förenades studentkårer, SFS
 • Patent- och registreringsverket
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för Psykologiskt försvar
 • DUVA-projektet (en intern grupp på Vinnova som arbetar med dual-use-frågor)
 • CASI - Coordinated Assessment for Strategic Internationalisation
 • Peter Egardt angående utredning om hur lärosätenas kompetens i säkerhetsfrågor kan öka (regerings kansliets webbplats)
 • Säpo
 • Försvarsmakten
 • Nationellt kunskapscentrum Kina
 • Dialogseminarium mellan forskningsfinansiärer och lärosätesledningar
 • Dialogmöte Malmö universitet
 • Dialogmöte Karolinska institutet
 • Dialog möte med Göteborgs universitet
 • Dialogmöte med Luleå tekniska universitet
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Försvarets materielverk

I Norge:

 • Hk-dir
 • Norges forskningsråd

I Nederländerna:

 • National Contact Point for Knowledge Security at Netherlands Enterprise Agency
 • Ministry of Education

I Storbritannien:

 • Association of Research Managers (ARMA),
 • UK Department of Science - Innovation and Technology (DSIT), 
 • National Protective Security Agency (NPSA), 
 • Russell Group,
 • UK Research and Innovation (UKRI)
 • Universities UK 

I Bryssel:

Avrapportering

Myndigheterna ska delredovisa uppdraget senast den 31 mars 2024 med förslag på nationella riktlinjer och en plan för ytterligare former för stöd för ansvarsfull internationalisering.

Senast den 15 december 2024 ska uppdraget slutredovisas till Utbildningsdepartementet. Slutredovisningen ska ge förslag på hur riktlinjerna över tid kan följas upp och utvecklas.

Kontakt

Kontaktpersoner för uppdraget är Maria Högemark och Sara Rågwall (fornamn.efternamn@uhr.se).

Bakgrund till uppdraget

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet (regeringens webbplats)

Senast uppdaterad: 15 februari 2024