(Rapport 2020:9) Coronapandemin har försämrat arbetsmarknaden och ökat antalet sökande till högskolan till toppnoteringen 407 300 hösten 2020 (+13 procent). Det var fler kurser och program vid första urvalet hösten 2020 jämfört med hösten 2019. Fram till det andra urvalet hade cirka 470 000 personer anmält sig, inklusive sent anmälda (+15 procent).

Nära 307 000 sökande antagna vid första urvalet, ny toppnotering (+10 procent). Fler sökande innebär ökad konkurrens om utbildningsplatserna hösten 2020. Totalt 180 300 antogs till sitt förstahandsalternativ (+4,5 procent). Andelen personer som inte var behöriga till något av alternativen de sökt minskade från 13 procent hösten 2019 till elva procent.

Till 76 procent av de drygt 20 600 kurserna och programmen antogs alla sökande, resterade 24 procent fick konkurrera om platserna. 74 procent av alla sökande konkurrerar om sitt förstahandsval.

Antagningsomgångarna för internationella kurser och program (IK) och internationella masterprogram (MASTER) fick fler sökande och antagna jämfört med hösten 2019, (+5 procent för IK, +17 procent för MASTER). Andelen sökande som betalade sin anmälningsavgift hösten 2020 var densamma till IK men lägre till MASTER jämfört med hösten 2019.

Trender i höstantagningen 2008–2020

Efter flera års stadig ökning minskade antalet sökande vid sista anmälningsdag hösten 2015. Hösten 2019 vände det och hösten 2020 ökade antalet sökande påtagligt. Snarlik utveckling för behöriga sökande. Antalet antagna ökade fram till hösten 2011, åren 2012–2017 var antalet antagna omkring 268 000 per höst. Sedan hösten 2018 har fler antagits, hösten 2020 antogs 307 000, toppnotering för en hösttermin.

Sedan hösten 2008 utgör kvinnor två tredjedelar av de sökande och män en tredjedel. Andelen behöriga sökande utan svenskt personnummer i de nationella höstantagningarna har ökat svagt sedan anmälnings- och studieavgifterna infördes år 2011 (+3 procent hösten 2020).

Samtliga sex grupper av utbildningar som leder till vissa yrkesexamina hade fler sökande hösten 2020 jämfört både med hösten 2008 och hösten 2019. Antagningen till sjuksköterske- och läkarutbildningar minskade hösten 2020 jämfört med hösten 2019, eftersom Karolinska institutet har minskat överintaget. Antalet antagna till civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, lärar- och socionomutbildningar ökade hösten 2020.

De tre stora lärarutbildningarna, förskole-, grund- och ämneslärare, hade sammantaget flest sökande hösten 2015 och antalet har därefter minskat till hösten 2019. Hösten 2020 ökade antalet sökande till samtliga lärarutbildningar. Antalet antagna ökade fram till hösten 2017, minskade därefter och ökade igen hösten 2020. Numera är antalet antagna betydligt större än i början av perioden för flertalet lärarutbildningar.