Rapport från en mini-hearing om konsekvenserna av pandemin som Forum för internationalisering anordnade i oktober. Hearingen gav en ögonblicksbild av pandemins effekter från ett antal centrala aktörer inom internationalisering.

Ladda ner ”Konsekvenser av covid-19” (pdf)Under våren utvecklades covid-19 till en pandemi som fick stora konsekvenser. Universitet och högskolor runt om i världen stängde ner campus och växlade om till distansundervisning. Det påverkade också internationaliseringen av universitet och högskolor, i synnerhet påverkades mobiliteten.

Övergripande bild av konsekvenser

För att få en överblick över konsekvenserna för högskolans internationalisering genomförde Forum för internationalisering en mini-hearing om konsekvenserna av pandemin på mötet i oktober. Forummedlemmarna ombads att under mötet ge en översikt över hur covid-19 hittills har påverkat mobilitet/internationalisering inom organisationens verksamhets- och intresseområde men också vilken typ av frågor och utmaningar som är aktuella för tillfället och framöver.

De specifika frågor forummedlemmarna ombads besvara var:

  • Vilka effekter har ni hittills observerat avseende mobilitet/internationalisering?
  • Vilka åtgärder har vidtagits/initierats för att hantera dessa effekter?
  • Vilka möjliga scenarier ser ni på medellång och lång sikt samt hur arbetar ni för att tillförsäkra att avbräcket för mobilitet/internationalisering minimeras?

Stora ansträngningar

Redogörelserna visar att alla har gjort stora ansträngningar för att anpassa arbetssätt. Glädjande är att mycket verkar ha fungerat väl trots pandemin. Det står dock klart att pandemin har haft negativ effekt på internationaliseringen, i synnerhet mobiliteten. Pandemin är långt ifrån över och de långsiktiga följderna är svåra att sia om. 

Ladda ner rapporten

Läs mer i ”Konsekvenserna av Covid 19. Redovisning från en mini-hearing inom Forum för internationalisering 2/10-20” (pdf).

Om Forum för internationalisering

Forum för internationalisering är en grupp som ska underlätta samordning och bidra till att undanröja hinder för internationaliseringen av högre utbildning i Sverige. Det gäller alla former av internationalisering:

• utresande från Sverige av studenter och lärare
• inresande till Sverige av studenter och lärare
• internationalisering på hemmaplan

I gruppen ingår representanter från olika myndigheter och organisationer. Den träffas två tre gånger per år och arbetet samordnas av UHR.

Mer information

Kontakta Anders Ahlstrand och Madelen Charysczak, utredare på enheten för analys och uppföljning av internationella frågor.

E-post enligt principen fornamn.efternamn@uhr.se

Telefon: 010-470 03 00 (vx)