Svenska universitet och högskolor har goda förutsättningar att delta i Europauniversitet och gör det framgångsrikt. Det svenska deltagandet är högt jämfört med övriga Europa.

Europauniversitet - ett gemensamt europeiskt utbildningssystem. Illustration: Gabriel Wentz Illustration: Gabriel Wentz

UHR har på regeringens uppdrag kartlagt förutsättningarna för svenska lärosätens deltagande i EU-initiativet Europauniversitet.

– Sverige har både ett högt deltagande i Europauniversitet jämfört med många länder i Europa och goda förutsättningar för denna typ av samverkan, säger UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt. Samtidigt har vi kunnat identifiera flera områden där det går att underlätta deltagandet ytterligare.

EU prioriterar Europauniversitet inom programmet Erasmus+ som syftar till utveckling av djupgående och långsiktiga samarbeten mellan europeiska lärosäten. Nitton svenska lärosäten deltar i en allians och 75 procent av studenterna vid svenska lärosäten går på ett lärosäte som är Europauniversitet.

Det är tydligt att det finns starka drivkrafter för deltagande i Europauniversitet som bland annat rör kvalitet på utbildning, mobilitet och ökad attraktionskraft. Samtidigt finns det flera utmaningar, som ofta funnits under en längre tid men som aktualiseras i och med utbredningen av Europauniversitet.

För att stärka lärosätenas förutsättningar föreslår UHR att regeringen bland annat:

  • skapar ett forum för samverkan, där berörda aktörer kan konkretisera utmaningar ytterligare och diskutera lösningar,
  • ser över hur det går att förenkla lärosätenas möjlighet att ingå i juridisk form för internationella samarbeten och
  • ser över Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) möjlighet att delta i transnationell kvalitetssäkring.

– Förhoppningsvis kan rapporten leda till stärkta förutsättningar för internationell samverkan inom utbildning och forskning, säger Alma Joensen, ansvarig utredare på UHR. Och att fler får en djupare förståelse för de möjligheter och utmaningar som följer av deltagandet.

Slutsatser från rapporten och andra relaterade frågor kommer att diskuteras på konferensen Europauniversiteten i Sverige – vägen framåt och deras påverkan på svensk utbildning, som UHR och Lunds universitet arrangerar i Lund 3–4 juni 2024

Rapporten Svenska lärosätens deltagande i Europauniversitet – möjligheter och utmaningar för lärosäten och högre utbildning i Sverige finns på uhr.se

Kontakt

Utredare
Magnus Hallbåter
010-470 05 48

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se