Svenska universitet och högskolor har goda förutsättningar att delta i Europauniversitet och deltagandet är högt jämfört med övriga Europa.

Nitton svenska lärosäten har för närvarande finansiering inom Europauniversitet. På dessa lärosäten går cirka 75 procent av alla studenter i Sverige. I allianserna deltar i genomsnitt tio lärosäten, vanligen från lika många länder. 

Svenskt deltagande kan stärkas ytterligare

Även om det svenska deltagandet i Europauniversitet är högt och det finns starka drivkrafter bland lärosätena för att delta så finns det även utmaningar som begränsar effektiviteten i deltagandet. Flera av utmaningarna har funnits under en längre tid men aktualiseras återigen i och med utbredningen av Europauniversitet. 

Sätt att underlätta deltagande

För att stärka lärosätenas förutsättningar ytterligare föreslår UHR att regeringen bland annat:
  • skapar ett forum för samverkan, där berörda aktörer kan konkretisera utmaningar ytterligare och diskutera lösningar,
  • ser över hur det går att förenkla lärosätenas möjlighet att ingå i juridisk form för internationella samarbeten,
  • ser över Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) möjlighet att delta i transnationell kvalitetssäkring.