UHR arbetar med att sprida kunskap om och främja de nationella minoritetsfrågorna. Under 2019 har informationsspridningen i frågan fortsatt. Bland annat har ett heldagsseminarium arrangerats tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Temat var högskolestudier.

Den 7 maj 2019 arrangerade UHR och SUHF ett gemensamt heldagsseminarium på temat: Nationella minoriteter och högskolan – vad är nästa steg? Syftet var att lyfta fram den nyligen förändrade lagstiftningen och ge möjlighet för diskussion och erfarenhetsutbyte för fortsatt utveckling av arbetet på lärosätena. 24 personer från nio olika lärosäten deltog.

Programpunkterna berörde den reviderade lagstiftningen och hur de påverkar utbildningssektorn, UHR:s rapporter om antagningsstatistik och fokusgruppsintervjuer med unga från minoritetsgrupper. De lärosäten som har ett särskilt uppdrag att ge utbildningar i nationella minoritetsspråk fick också utrymme att redogöra för sitt arbete. Två pass fokuserade helt på diskussion och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Deltagande på samråd med företrädare

UHR och utbildningsmyndigheterna deltog på samråden mellan myndigheter och representanter för romer, sverigefinnar, judar och tornedalingar som anordnades av Länsstyrelsen i Stockholms län den 15–16 februari och den 25–26 september. UHR deltog också vid Sametingets årliga samråd tillsammans med utbildningsmyndigheterna den 9–10 maj i Kiruna.

Yttranden gällande karriär och språk

UHR har också lämnat synpunkter med koppling till nationella minoriteter på remisserna Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) och Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83). UHR har även lämnat yttranden över delrapporten Språkcentrum för nationella minoritetsspråk och rapporten Samiskt språkcentrums utvecklingsmöjligheter för att främja fler samiska språk.

Informationsspridning om nationella minoriteter

Detta har bland annat gjorts för att skapa en ökad kännedom om frågorna under året:

  • Fortsatt spridning av filmerna ”Hjärtespråk” om de nationella minoritetsspråken. Från lanseringen i februari 2017 fram till början av juli 2019 har filmerna totalt sett visats drygt 48 000 gånger på Youtube.
  • Ljudfiler av filmerna ”Hjärtespråk” utlånades även 2019 till Västerbottens museum. Filerna kommer att fortsätta användas under 2020 då museet producerar en vandringsutställning som kommer att turnera mellan olika orter, framför allt inom Västerbottens län.
  • Under 2019 publicerades nio nyhetsartiklar med koppling till nationella minoriteter och/eller minoritetsspråk på uhr.se, bland annat i samband med högtider för de nationella minoriteterna.

Återrapporteringar av insatser

Sedan 2013 återrapporteras det minoritetspolitiska arbetet till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, som har huvudsansvar för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Här kan du ladda ned återrapporteringarna som pdf:

Återrapportering 2020 nationella minoriteter UHR (pdf)
Återrapportering 2019 nationella minoriteter UHR (pdf)
Återrapportering 2018 nationella minoriteter UHR (pdf)
Återrapportering 2017 nationella minoriteter UHR (pdf)
Återrapportering 2015 nationella minoriteter UHR (pdf) 
Återrapportering 2014 nationella minoriteter UHR (pdf) 
Återrapportering 2013 nationella minoriteter UHR (pdf)

År 2016 återrapporterade UHR direkt till regeringen via myndighetens årsredovisning.

Senast uppdaterad: 12 februari 2021