TentaAdmin är ett verktyg för att underlätta ett lärosätes administration av tentamenstillfällen. Det hanterar lokaler, bokning av tentamensvakter och placering av tentander.

TentaAdmin tillhandahålls av UHR för att underlättare lärosätens administration vid tentamina. Systemet kan användas för att:

  • boka vakter.
  • placera vakter.
  • informera vakter.
  • placera tentander.
  • informera tentander.

TentaAdmin gör det lättare för ett lärosäte att skapa tydliga, gemensamma och effektiva processer kring tentamina, vilket är positivt för både arbetsmiljön och rättssäkerheten. Systemet gör det också enklare att arbeta med anonymiserade tentor.

TentaAdmin kan anpassas för att hämta information från de system som lärosätet redan använder för att registrera lokaler och tentander, men tillåter också att vissa informationsmängder hanteras helt eller delvis manuellt. Lärosätenas förutsättningar skiljer sig åt i hög grad, och TentaAdmin är därför designat för att tillåta en hög grad av flexibilitet.

TentaAdmin stödjer lärosätesgemensam inloggning av typen SAML.

TentaAdmin är öppet för fler lärosäten att ansluta sig. För mer information om systemet kontakta Anders Möllström, 010-470 06 19.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2019