TentaAdmin är ett användarvänligt verktyg för att administrera tentamenstillfällen, inklusive hantering av lokaler, tentamensvakter och tentander.

TentaAdmin är ett system för administration av skrivtillfällen. Systemet hämtar sin information från de system som anslutet lärosäte använder för lokaler och tentander.

Det kan också användas helt eller delvis manuellt beroende på lärosätets förutsättningar. Flexibilitet är nyckelordet.

TentaAdmin medverkar till:

  • ökad rättssäkerhet.
  • en förbättrad arbetsmiljö för personal och studenter.
  • en tydlig, gemensam och effektiv tentamensprocess för hela lärosätet.
  • att underlätta arbete med anonymiserade tentor.

Systemet kan användas till att:

  • boka vakter.
  • placera vakter.
  • informera vakter.
  • placera tentander.
  • informera tentander.

TentaAdmin stödjer lärosätesgemensam inloggning av typen SAML.

TentaAdmin är öppet för fler lärosäten att ansluta sig. För mer information om systemet kontakta: Anders Möllström, 010-470 06 19.

Senast uppdaterad: 29 januari 2019