Nordplus fokus: social hållbarhet och inkludering

Nordplus arbetar i linje med Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Efter ett par års fokus på miljöfrågor är det nu social hållbarhet som står i centrum.

"Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till 2030"

Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Visionen går i linje med Agenda 2030 och FN:s sjutton globala mål för hållbar utveckling. I visionen ryms flera teman som du som projektägare inom Nordplus kan ha i åtanke när ni väljer ämne för projektet. 

  • Bidra till god hälsa och välfärd för alla.
  • Sträva efter att involvera alla nordiska medborgare i den gröna omställningen och förhindra uppkomsten av sociala klyftor.
  • Ge barn och unga en starkare röst och ett större engagemnag i det nordiska samarbetet.
  • Upprätthålla social tillit och nordisk samhörighet med fokus på kultur, demokrati, jämlikhet och integration.

Nytt fokusområde

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt, jämlikt och tolerant samhälle där alla människor lever ett bra liv utan orättfärdiga skillnader. Det kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Under åren 2023-2024 står social hållbarhet i fokus för Nordplusprogrammet. Det handlar till exempel om rättvisefrågor, hälsa, mänskliga rättigheter, kulturell kompetens och demokrati. Särskilt viktigt är att vara inkluderande och främja allas möjligheter att delta i programmet, få nya kunskaper och utveckla färdigheter – oavsett bakgrund eller tillgång till resurser.

Ett fokusområde innebär att Nordplus uppmuntrar till ett särskilt tema, men det finns inga krav på att det ska styra innehållet i nya projekt. Det som styr vilka projekt som får sin ansökan beviljad är alltid kvaliteten. Däremot kan projekt på temat social hållbarhet nu få extra uppmärksamhet och spridning.

Nordens utbildningsministrar har diskuterat utbildningens betydelse för inkludering och utveckling och kommit fram till att Norden måste satsa mer på språkundervisning för barn med annan språklig och kulturell bakgrund.

Språket är nyckeln till samhället och samhället är nyckeln till språket! (norden.org)

En nordisk pilotstudie om att arbeta med social hållbarhet i vardagen:

Addressing social sustainability shrough everyday life – Experience from a pilot study in four Nordic city-regions (Norden.org)

Folkhälsomyndigheten om social hållbarhet:

Vad är hållbarhet för oss? (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Rapporter som slår fast att alla elever, studerande och studenter före 2030 ska tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att främja en hållbar utveckling:

United Nations´ global indicator framework for Sustainable Development Goals and its targets set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development

UNESCO’s Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD)

Nordic Talks

Nordiska ministerrådets podd om hållbar utveckling med avstamp i de globala målen: Nordic Talks

Senast uppdaterad: 6 maj 2024