Lyssna

Högskoleutbildning i nationella minoriteters språk och kultur

UHR tar varje år fram statistik för utbildningar med koppling till Sveriges nationella minoriteter och/eller nationella minoritetsspråk på universitet och högskolor i Sverige. Här sammanfattas utbildningsutbudet och antagningsstatistiken för höstterminen 2020 och vårterminen 2021. I rapporten som finns att ladda ned på den här sidan hittar du även tabeller över sökande och antagna.

Utbildningsutbud


Sammanlagt fanns 97 utbildningar med koppling till Sveriges nationella minoriteter och/eller nationella minoritetsspråk höstterminen 2020, och 67 sådana utbildningar vårterminen 2021. Den allra största delen av utbildningarna är fristående kurser.

I sammanställningen har utbildningarna grupperats efter vilken nationell minoritet eller vilket nationellt minoritetsspråk de har koppling till:

Finska och finsk kultur

Inom finska och finsk kultur finns utbildningar både på grundnivå och på avancerad nivå, med tonvikt framför allt på finska språket och litteratur. 43 utbildningar inom finska och/eller finsk kultur gavs på höstterminen och 24 på vårterminen. Finska är det enda av de nationella minoritetsspråken som under läsåret 2020/21 har utbildning för modersmålslärare på något svenskt lärosäte.

Jiddisch och judaistik

Inom denna kategori ryms förutom kurser i jiddisch även judarnas historia, judisk litteratur med mera. I jiddisch gavs utbildningar på grundnivå medan judaistik fanns både på grundnivå och på avancerad nivå. 24 utbildningar gavs under höstterminen och 20 under vårterminen.

Meänkieli

Fristående kurser i meänkieli gavs på A-nivå och nybörjarnivå, en kurs på höstterminen och två på vårterminen. Det fanns inga kurser som handlade om tornedalsk kultur.

Romska och romsk kultur

Förutom utbildningar i romska (grunder i romani chib samt revitaliseringskurs i kaale-dialekten) gavs även utbildningar i den romska minoritetens och det romska språkets historia och nuvarande situation. Fyra kurser gavs på höstterminen och fyra på vårterminen.

Samiska och samisk kultur

Förutom samiska språk fanns även utbildningar inom religionsvetenskap, urfolksstudier och samisk kultur. Kurser gavs i nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Både nybörjarkurser och fortsättningskurser fanns representerade och det fanns utbildningar både på grundnivå och på avancerad nivå (då inom ämnet finsk-ugriska språk). 23 utbildningar gavs på höstterminen och 15 på vårterminen.

Övergripande om Sveriges nationella minoriteter

I utbildningsutbudet 2020/21 fanns också några kortare fristående kurser som handlade om samtliga nationella minoriteter/minoritetsspråk i Sverige. Två sådana kurser gavs under höstterminen och två under vårterminen.

Sökande och antagna

Sammanfattningsvis är finska och finsk kultur den klart största kategorin av utbildningar inom nationella minoritetsspråk och -kulturer, och står för nästan hälften av kursutbudet. De tre största kategorierna finska/finsk kultur, samiska/samisk kultur och jiddisch/judaistik utgör tillsammans 93 procent av det totala antalet utbildningar i nationella minoritetsspråk/kulturer. Romska/romsk kultur och meänkieli har bara ett fåtal kurser vardera.

Utbildningarna i finska/finsk kultur, jiddisch/judaistik och samiska/samisk kultur står också tillsammans för 91 procent av det totala antalet sökande till utbildningar med koppling till nationella minoriteter läsåret 2020/21. Till utbildningarna i meänkieli och romska görs dock många ansökningar efter sista anmälningsdag – för kurser inom romska utgör urvalsgruppen sena anmälningar till och med majoriteten av de antagna, vilket förklarar att vissa utbildningar har fler personer antagna vid andra urvalet än som har ansökt före sista anmälningsdag.

En tredjedel av de antagna till utbildningarna under läsåret är män och två tredjedelar är kvinnor. Könsfördelningen av de antagna till utbildningarna i jiddisch och judaistik samt romska och romsk kultur är dock relativt jämn, men övriga utbildningskategorier har stor övervikt av kvinnliga antagna.

Nära hälften (48 procent) av de antagna till nationella minoritetsutbildningar under läsåret är över 34 år gamla, enbart 15 procent är under 25 år. Den kategori som har störst andel unga antagna är jiddisch/judaistik (21 procent är under 25 år) medan utbildningarna i meänkieli har störst andel antagna äldre än 34 år (66 procent).

Om statistiken

Statistiken baseras på data som finns i UHR:s statistikdatabas Antagningsstatistik och som förts över från antagningssystemet. Utbildningar har inte viktats efter omfattning, utan har räknats som en utbildning oavsett om det är ett program eller en kortkurs. Kurser som getts med samma namn men olika kurskoder under samma termin, till exempel på grund av att de getts olika perioder, har dock räknats som en och samma utbildning.

I den här texten är "sökande" personer som sökt före sista anmälningsdag, "antagna" är personer som är antagna vid urval två.

Definitioner av urval och urvalsgrupper

Ladda ner utbildningsstatistik

Högskoleutbildning i nationella minoriteters språk och kultur läsåret 2020/21 (pdf)

Tidigare statistik

Tidigare rapporter kan ha använt andra avgränsningar av utbildningsutbudet, vilket gör att jämförelser över tid blir ungefärliga.

Statistik för vårterminen 2020 finns i rapporten Antagning till högre utbildning vårterminen 2020.

Högskoleutbildning i nationella minoriteters språk och kultur - vad har hänt? Rapporten ger en återblick på läsåren 2008/09 till 2016/17.

Kontakt

Kontaktperson: Jenny Lindström, e-post: fornamn.efternamn@uhr.se, Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, UHR.

Senast uppdaterad: 4 december 2023