Lyssna

Erkännande av utländsk utbildning ‒ ett verktyg för integration?

I ett flerårigt projekt undersöker UHR hur myndighetens bedömningar av utländska utbildningar bidrar till integration på arbetsmarknaden.

I projektet tittar UHR på hur det går för personer som har invandrat till Sverige och som har en formellt erkänd utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller akademisk utbildning. Projektet pågår till sommaren 2023 och består av flera delstudier. Bland annat kartläggs de grupper som ansöker om bedömning av sin utländska utbildning, och utfallet på arbetsmarknaden analyseras med fokus på etablering och kvalifikationsmatchning. Även arbetsgivares perspektiv undersöks. Denna utredning är delvis en uppföljning av rapporten Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning som UHR publicerade 2014.

Ladda ner Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Delstudierna

Rapporterna i studien publiceras löpande 2022 och 2023. De kommer att kunna laddas ner här när de finns tillgängliga:

  • Betydelsen av bedömning av utländsk utbildning för etablering på arbetsmarknaden: En kunskapsöversikt.

En kartläggning av den svenska och internationella litteratur som finns på området bedömning av formell utländsk utbildning. Den utgör kunskapsramen för de frågor och områden som tas upp inom projektet.

Ladda ner Betydelsen av bedömning av utländsk utbildning för etablering på arbetsmarknaden: En kunskapsöversikt (pdf)

  • Bedömning ‒ ett redskap för integration? Bedömning av invandrade personers utländska utbildning och deras etablering och kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden.

Delstudien kartlägger personer som invandrat 2008 till 2016 och fått en bedömning av UHR av sin gymnasiala, eftergymnasiala yrkes- eller akademiska utbildning. Dessutom undersöks skillnader i etablering och kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden mellan gruppen som fått bedömning och den grupp som invandrade under samma år och rapporterade en utländsk utbildning men som inte ansökt om bedömning. Särskilt fokus i delstudien är kön, ålder, land, bosättningsgrund i Sverige och utbildningsinriktning.

Ladda ner Bedömning ‒ ett redskap för integration? (pdf)

  • Arbetsgivares perspektiv på och kunskap om utlåtanden över utländsk utbildning: Gymnasial och eftergymnasial yrkesutbildning.

Delstudien undersöker kännedom om utlåtanden över utländska utbildningar hos arbetsgivare som anställer personer med gymnasial utbildning och eftergymnasial yrkesutbildning. Även förtroendet för utlåtanden och användning i rekryteringsprocesser studeras.

  • Bedömning och vidare studier

Delstudien undersöker betydelsen av bedömning för vidare studier som ett steg på väg mot arbetsmarknaden.

  • Integration över tid: en uppföljning av UHR:s rapport ”Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning”

Studier visar att det tar lång tid för personer som har invandrat till Sverige att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Därför undersöks i delstudien kopplingen mellan bedömning av utländsk utbildning och etablering på arbetsmarknaden ur ett längre tidsperspektiv. Studien följer upp de personer som ingick i UHR:s studie från 2014 och som fick ett utlåtande över sin utländska akademiska utbildning åren 2007 till 2011.

  • Erkännande av utländsk utbildning ‒ ett verktyg för integration? Slutrapport

Slutrapporten sammanfattar projektets delstudier och ger framåtsyftande rekommendationer.

Extern referensgrupp

Den externa referensgruppen består av representanter från myndigheter och lärosäten. De har kunskap om utländsk utbildning, integration och arbetsmarknadsetablering och stöder projektet i den kontext som utreds, samt bidrar med metodologi och analys.

Andrea Spehar, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Andrey Tibajev, fil. dr. i etnicitet och migration, Institutet för framtidsstudier
Anna Bengtsson, utredare, Universitetskanslerämbetet (UKÄ)
Arild Vågen, kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen
Inge Dahlstedt, fil. dr. i internationell migration och etniska relationer, Malmö universitet
Micheline van Riemsdijk, docent i kulturgeografi, Uppsala universitet

Kontakt

Lars Petersson: 010-470 03 00

Senast uppdaterad: 28 juni 2022