Regeringsuppdrag: bedömning av reell kompetens och validering av utländsk utbildning

På regeringens uppdrag samordnar Universitets- och högskolerådet (UHR) en pilotverksamhet för att stötta högskolor och universitet i att skapa en varaktig struktur och ett samarbete kring bedömning av reell kompetens. Parallellt pågår En särskild valideringsinsats - en försöksverksamhet. Syftet är att fler ska få sina utländska studier på eftergymnasial nivå erkända.

Reell kompetens är den samlade kompetens en person har, oavsett om personen har formella bevis för det eller inte. Det kan vara kunskaper och erfarenhet från till exempel arbetslivet, utbildning utanför eller inom det formella utbildningssystemet inom och utanför Sverige.

I universitets och högskolors uppdrag ingår att bedöma reell kompetens i två avseenden. Det ena för att ge blivande studenter behörighet att söka högskolestudier trots brist på formell behörighet (7 kap. 5 och 8 §§ högskoleförordningen). Det andra för att ge antagna studenter möjlighet att tillgodoräkna sig tidigare kunskaper och färdigheter och få sin studietid förkortad (6 kap. 7 § högskoleförordningen).

Vad är reell kompetens?

Pilotverksamhetens fyra delprojekt

I en redovisning till regeringen 2016 identifierade UHR utvecklingsområden inom högskolors och universitets arbete med bedömning av reell kompetens. Det lade grunden för det fortsatta arbetet och resulterade i pilotverksamhetens fyra delprojekt:

1. Information och IT-stöd
2. Riktlinjer, organisation och roller
3. Samverkan mellan lärosäten
4. Validering av utländsk slutförd akademisk utbildning, där fullständig utbildningsdokumentation saknas

Projektinbjudan till pilotverksamheten gick ut i mars 2017 och cirka 30 av landets 48 lärosäten eller nätverk har ansökt om att delta i projektet. Myndigheten har fått en årlig budget på 30 miljoner kronor att fördela mellan lärosätena och till sitt interna arbete. Syftet med pilotverksamheten är att strukturerna som skapas med hjälp av de tillfälliga medlen i förlängningen leder till ett mer strukturerat, rättssäkert och kvalitativt sätt att arbeta med bedömning av reell kompetens. Universitet och högskolor ska kunna tillämpa strukturen från och med 2019.

Om du har frågor om uppdragets tre första delprojekt är du välkommen att kontakta projektledare Sofia Elfstrand via e-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se.

Reell kompetens, rapportering 2016 - fortsatt arbete 2017-2018 (pdf)

Validering av utländsk slutförd akademisk utbildning, där fullständig utbildningsdokumentation saknas

UHR arbetar sedan tidigare med bedömning av utländsk akademisk utbildning där en person saknar fullständig dokumentation av sin utbildning, oftast en ämnesbilaga och ett examensbevis. Om så är fallet kan UHR eventuellt utfärda en Beskrivning av utländsk utbildning. Beskrivningen baseras dels på individens egna uppgifter, och dels på den kunskap och referensmaterial UHR har om utbildningen från det land där personen har studerat. Skillnaden från ett "vanligt utlåtande" är att UHR inte sett dokumenten och kan inte erkänna utbildningen utan enbart beskriva dess bakgrund och innehåll.

Bedömning utan utbildningsdokument på sidan Dokument att skicka med ansökan

Det fjärde delprojektet i det här uppdraget handlar om att validera en individs faktiska kunskaper utifrån den Beskrivning av utländsk utbildning som UHR utfärdat till en person som saknar fullständig dokumentation. Efter att en validering är gjord kan UHR utfärda ett utlåtande över utbildningen som är likställt det utlåtande som sker där fullständig dokumentation finns.

Det fjärde deltemat ingår som en del i UHR:s regeringsuppdrag En särskild valideringsinsats – en försöksverksamhet, som pågår mellan 2016 och 2020. Uppdraget går ut på att fler ska få sina utländska studier på eftergymnasial nivå erkända. I det här regeringsuppdraget ingår även:

• bedömning av utländska oavslutade studier på akademisk nivå
• validering av utländsk avslutad men odokumenterad yrkeshögskoleutbildning

Om du har frågor om delprojekt 4, kontakta projektledare Malin Jönsson via e-post: fornamn.efternamn(at)uhr.se.

Senast uppdaterad: 8 februari 2024