UHR föreslår en ändring i rådets föreskrifter (UHRFS 2013:9) om bilagan till examensbeviset. I samband med ändringarna beslutar UHR om allmänna råd utifrån 1 § och bilaga 1 i förslaget.

Diploma Supplement, som bilagan till examensbeviset kallas, beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet. De föreslagna föreskrifterna och allmänna råden vänder sig till universitet och högskolor i egenskap av utfärdare av bilagan.

De allmänna råden gäller inte för skrivningar som rör gemensamma examensbevis. Allmänna råd som är anpassade till gemensamma examensbevis kan komma att tas fram i ett senare läge i samarbete med universitetet och högskolor.

Ändringarna beräknas träda i kraft den 1 april 2019.

Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 11 januari 2019.

Senast uppdaterad: 9 januari 2020