Författningstexter på engelska

Universitets- och högskolerådet (UHR) har regeringens uppdrag att sköta uppdateringen av de engelska översättningarna av ett antal författningar inom utbildningsområdet.

Översättningarna är informationsmaterial och inte officiellt bindande texter.

Författningarna är (med originaltext och i en engelsk översättning):

 • Högskolelag (1992:1434) på svenska och på engelska
 • Högskoleförordning (1993:100) på svenska och på engelska
 • Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina (på svenska och på engelska)
 • Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (sidan 9) (på svenska och på engelska)
 • Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter (på svenska och på engelska)
 • Förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning (på svenska och på engelska)
 • Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (på svenska och på engelska)
 • Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet (på svenska och på engelska)
 • Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan (på svenska och på engelska)
 • Förordning (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (på svenska och på engelska)
 • Förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (på svenska och på engelska)
 • Förordning (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen (på svenska och på engelska)
 • Bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen (UHRFS 2013:5) (på svenska och på engelska
 • Förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning (på svenska och på engelska)
 • Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå (på svenska och på engelska)
 • Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (på svenska och på engelska)
 • Studentkårsförordning (2009:769) (på svenska och på engelska)
 • Förordning (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning (på svenska och på engelska)

Till författningstexterna för högskoleområdet på engelska

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023