Förslag till UHR:s föreskrifter om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

Den 1 juli 2023 träder två nya författningar i kraft som är av betydelse för UHR:s hantering av högskoleprovet, lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet och förordningen (2022:1014) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

I lagen om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet finns bestämmelser om kontroller med kroppsvisitation av provdeltagare vid inpassering till eller utpassering från en lokal där högskoleprovet genomförs (in- och utpasseringskontroller).

UHR som ansvarar för genomförandet av in- och utpasseringskontroller

I förordningen om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet anges bland annat att det är UHR som beslutar om och ansvarar för genomförandet av in- och utpasseringskontroller och andra åtgärder enligt lagen om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet och att UHR får meddela närmare föreskrifter om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet.

Föreskrifterna tydliggör bland annat provdeltagares skyldigheter

I de föreslagna föreskrifterna anges närmare hur hanteringen av in- och utpasseringskontrollerna ska gå till. Av förslaget framgår att UHR ska ta fram och besluta om anvisningar om genomförandet av kontrollerna. I föreskrifterna tydliggörs vilka skyldigheter en provdeltagare har vid en in- och utpasseringskontroll och hur hanteringen ska gå till vid omhändertagande av ett elektroniskt hjälpmedel som kan befaras komma till användning eller ha använts vid fusk på högskoleprovet.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023