Förslag till UHR:s föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Den 1 juli 2025 kommer ämnesbetyg ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och vid komvux. I UHR:s förberedelsearbete inför genomförandet ingår att ta fram förslag på föreskrifter som är anpassade till ämnesbetyg.

UHR har tagit fram förslag till nya yrkeslärarföreskrifter där de kunskapskriterier som finns i bilagan till föreskrifterna är anpassade till den kommande ämnesbetygsreformen (Gy25). 

Förslag till ny grundföreskrift och nya kunskapskriterier

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2024, det vill säga till antagningen VT25. UHR föreslår en ny så kallad grundföreskrift, vilket betyder att den nuvarande föreskriften kommer att sluta gälla när de nya träder i kraft. Förslag till nya kunskapskriterier i föreskriftens bilaga är markerade i kursiv stil i remissen.

Syftet med remissen är att hämta in synpunkter och behov av justeringar vad gäller de aktuella förslagen. UHR välkomnar remissinstansernas synpunkter.

Sista svarsdag är den 22 januari 2024.

Förslag: Universitets- och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen (pdf)

Tidigare remitterat förslag

Det här är den andra remissen i den pågående anpassningen till ämnesbetygsreformen. Tidigare remitterat förslag: Förslag till ändring i UHRFS om särskild behörighet till yrkeslärarprogrammet

Skolverkets förslag till nya ämnesplaner 

För mer information om förslag om nya ämnesplaner för yrkesämnen, se Skolverkets remiss (dnr 2023:1355) på Skolverket.se

Senast uppdaterad: 24 juni 2024