Antagning till högre utbildning höstterminen 2022 – Statistik i samband med sista anmälningsdag

Antalet personer som sökt lärarutbildningar till hösten har minskat med 13 procent jämfört förra höstterminen. I kategorierna förskol­lärare och speciallärare har antalet sökande minskat mest – med 19 procent.

Inför höstterminen (ht) 2022 har antalet sökande minskat med 10,1 procent jämfört med ht 2021. Vid sista anmälningsdag ht 2022 var det nästan 376 700 sökande och nära 419 100 sökande ht 2021. Det är sannolikt den förändrade pandemisituationen som lett till att färre söker till högskolan. Den stora avmattningen jämfört med 2021 medför att intresset för att söka högskoleutbildning nu är tillbaka på nivåer som liknar nivåerna före pandemin.

Det är 12 procent färre sökande 19 år eller yngre ht 2022 än ht 2021. Det är också 5 procent färre sökande 20–24 år och minskningen är störst för sökande 25 år eller äldre som är 14 procent färre ht 2022 än ht 2021.

Oförändrad könsfördelning

Fördelningen mellan kvinnor och män bland de sökande är snarlik fördelningen förra året, 61 procent kvinnor, 35 procent män och 4 procent utan personnummer. Det är därmed fortsatt en högre andel kvinnor som söker utbildning, särskilt när det gäller lärar- och förskollärarutbildningar.

Minskat intresse för sex grupper av utbildningar som ger yrkesexamina

Antalet sökande har minskat till samtliga sex grupper av utbildningar som kan ingå i vissa yrkesexamina. Det är 14 procent färre sökande till socionomutbildningar och totalt sett 13 procent färre sökande till lärarutbildningar. Det var också färre sökande till högskoleingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar, som minskat med 10 respektive 9 procent. Det var även 7 respektive 6 procent färre sökande till läkar- och civilingenjörsutbildningar.

Färre vill börja på lärarutbildningar

Antalet sökande till lärar- och förskollärarutbildningar har minskat till samtliga nio kategorier utom till civilingenjör och lärare som ökade med 6 procent från ht 2021 till ht 2022. Den procentuella minskningen av antalet sökande är störst till kategorierna förskollärare och speciallärare (minus 19 procent vardera), följda av kategorierna övrigt, grundlärare och specialpedagog som har minskat med 18, 15 respektive 14 procent. Det är även färre sökande till kompletterande pedagogisk utbildning, yrkeslärare och ämneslärare ht 2022 än ht 2021, 11, 11 respektive 9 procent färre.

Något minskat utbud av utbildningar

Antalet utbildningar att söka har minskat marginellt, från 21 049 ht 2021 till 21 017 ht 2022. Programmen har ökat (upp 3,5 procent) medan kurserna minskat med knappt 1 procent. Fördelningen av utbildningsutbudet ht 2022 är snarlik ht 2021, kurserna utgör 84 procent och programmen 16 procent av utbudet.

Antagning till högre utbildning höstterminen 2022 – Statistik i samband med sista anmälningsdag (pdf)

Senast uppdaterad: 18 maj 2022